İşçi PTP çərçivəsində işəgötürənə məzuniyyət sorğusu göndərir ən azı altı ay fasiləsiz işin dayandırılmasını nəzərdə tutan təlim fəaliyyətinə başlamazdan ən geci 120 gün əvvəl. Əks halda, bu sorğu təlim aksiyasının başlamasına ən geci 60 gün qalmış göndərilməlidir.

Tələb olunan məzuniyyətin faydası işəgötürən tərəfindən rədd edilə bilməz yalnız işçi tərəfindən yuxarıda göstərilən şərtlərə əməl edilmədikdə. Bununla belə, məzuniyyətin təxirə salınması şirkətin istehsalı və fəaliyyəti üçün zərərli nəticələr olduqda və ya bu məzuniyyətdə eyni vaxtda olmayan işçilərin nisbəti müəssisənin ümumi işçi qüvvəsinin 2% -dən çoxunu təşkil etdikdə təyin edilə bilər.

Bu çərçivədə, bir iş dövrünə assimilyasiya edilmiş peşə keçid məzuniyyətinin müddəti illik məzuniyyət müddətindən azaldıla bilməz. Şirkət daxilində işçinin iş stajının hesablanması zamanı nəzərə alınır.

İşçi öz təlim kursunun bir hissəsi kimi iştirak öhdəliyinə tabedir. İşəgötürənə iştirakını sübut edən sənəd verir. Heç bir səbəb olmadan işçi