Kurs 7 modul ətrafında qurulub. Birinci modul kontekst təqdim edir və ekoloji və iqtisadi yanaşmada yaşıl kimya anlayışını və əhəmiyyətini müəyyən edir. Bu modul həmçinin biokütlə anlayışını təqdim edir və biokütlənin müxtəlif kateqoriyalarını (bitki, yosun, tullantı və s.) göstərir. İkinci modul biokütlənin tərkibində olan molekulların əsas ailələrinin kimyəvi quruluşu, fiziki-kimyəvi xassələri və reaktivliyi ilə məşğul olur. Üçüncü modul biokütlənin kondisionerləşdirilməsi və ilkin təmizlənməsi yollarına diqqət yetirir, modul 4 isə biokütlənin yeni məhsullara, ara məhsullara, enerjiyə və yanacağa çevrilməsi üçün kimyəvi, bioloji və/yaxud termokimyəvi yanaşmalara diqqət yetirməyi təklif edir. Modul 5 bioetanolun istehsalı və ya yeni bioplastiklərin dizaynı kimi biokütlənin qiymətləndirilməsi və yaşıl kimyanın müxtəlif iqtisadi və kommersiya hallarını təqdim edir. Modul 6 yeni həlledicilərin istehsalı, hidrogenin yaranması və ya karbon qazının bərpası kimi innovativ, daha yeni tədqiqatlardan bəhs edir. Nəhayət, modul 7 bərpa olunan mənbələrlə əlaqəli bu yaşıl kimyanın gələcəyinə dair baxışla yekunlaşır.

Təklif olunan fəaliyyətlərə aşağıdakılar daxildir:
- Nəzəri anlayışları canlı və əlçatan şəkildə təqdim edən videolar
- “Praktiki” lentə alınmış seriallar və bu anlayışları təqdim edən və ya təsvir edən ekspertlərlə müsahibələr
- Artan çətinlik və miqyaslı çoxsaylı təlimlər və əks əlaqə
- Müzakirə forumu