Следователно тези ресурси ще бъдат насочени към тези, които се занимават с асоциативен и семеен туризъм, чието призвание е да насърчава интеграцията на уязвимото население и достъпа им до ваканции, както и поддържането на активност в особено селските райони.

Според Министерството на икономиката, фондът ТСОС „ще разшири интервенциите си чрез инвестиции в дялови дружества в асоциирани дружества, по дефиниция без акционери. Той може да се намеси във финансирането на инфраструктурата за недвижими имоти и за всеки отделен случай да подпомага инвестициите в експлоатация “.

За записа да отговарят на условията за фонд ТСОС, операторите не трябва да разполагат с достатъчно собствен капитал, за да убедят банките партньори, предоставящи допълнителни заеми. Те също трябва да се съгласят да участват в договорености, организиращи диференциацията между собствеността върху недвижимите имоти и експлоатацията.