MOOC BiG - Представяне на Биоинформатика и геномна медицина има за цел да разгледа всички аспекти биоинформатика необходими за производство и др.интерпретация данни от секвениране с висока пропускателна способност (SHD) или Секвениране от следващо поколение (NGS) в лаборатория на медицинска генетика с примери за редки заболявания ионкогенетика.

Това учение въвеждащ насочени главно към здравни специалисти използвайки геномиката. Неговата цел е да осигури конкретно и адаптирано съдържание за да им се даде възможност да разберат различните етапи на фенотипиране при диагностициране и да има а критично око върху анализите, като се вземат предвид капаните и ограниченията на SHD.

за Широката общественост или любопитни учащи, целта е да ги запознае с техника, която заема основно място в диагностицирането на генетични заболявания и в Френска здравна система.