Какво е мястото на жените в селските райони днес? Как са организирани участниците по отношение на равенството между половете? Как жените могат да изградят своята свобода на избор и умения?

Този Mooc, предлаган на 4 езика (френски, английски, испански, гръцки), ви кара да откриете различните форми на инвестиране от жени за колективно изграждане и иновации. Той контекстуализира практиките на работа при създаването на дейности, колективи и внедряването на ноу-хау, които се споделят в ученето през целия живот.

Базиран на елементи от хуманитарните и социалните науки, този Mooc ви предоставя знания, методи и инструменти: за насърчаване на развитието на инициативи, водене на динамика на участие и създаване на социални иновации. Тя е илюстрирана с конкретни примери, извършени колективно от членовете на европейския проект NetRaw.