Този MOOC е проектиран през 2018 г. в рамките на платформата за етика на научните изследвания наУниверситет в Лион.

От май 2015 г. всички докторанти трябва да бъдат обучени по научна почтеност и изследователска етика. MOOC, предлаган от Университета в Лион, фокусиран върхуизследователска етика, е насочена предимно към докторанти, но засяга всички изследователи и граждани, които желаят да разсъждават върху трансформациите и съвременните последици от научните изследвания и новите етични въпроси, които те повдигат.

Този MOOC е допълнение към този за научната почтеност на Университета в Бордо, предлаган на FUN-MOOC от ноември 2018 г.

Науката представлява централна ценност на нашите демократични общества, които насърчават желанието за познание за света и за човека. Въпреки това новите технонаучни изпълнения и ускоряването на иновациите понякога са плашещи. Освен това мащабът на мобилизираните ресурси, режимът на международна конкуренция и конфликтите на интереси между частното и общото благо също пораждат криза на доверието.

Как можем да поемем нашите отговорности като граждани и изследователи на лично, колективно и институционално ниво?