Отсъствие по болест, свързано с Covid-19: дерогации от условията за изплащане на дневни надбавки и добавка от работодателя

От началото на здравната криза условията за получаване на дневни социалноосигурителни обезщетения и допълнително обезщетение на работодателя са облекчени.

По този начин служителят се ползва от дневни надбавки, без да се изискват условията за право, които са:

работят поне 150 часа за период от 3 календарни месеца (или 90 дни); или да допринесе за заплата, поне равна на 1015 пъти размера на почасовата минимална работна заплата през 6-те календарни месеца, предхождащи спирането.

Обезщетението се изплаща от първия ден на отпуск по болест.

3-дневният период на изчакване е спрян.

Схемата за допълнителни помощи на работодателя също е направена по-гъвкава. Служителят се възползва от допълнителното обезщетение, без да се прилага условието за стаж (1 година). Прекъсва се и 7-дневният период на изчакване. Изплащате допълнителната заплата от първия ден на пенсиониране.

Тази изключителна система трябваше да се прилага до 31 март 2021 г. включително. Указ, публикуван на 12 март 2021 г Официален вестник, удължава мерките за унижаване до 1 юни 2021 г. включително.

Но внимавайте, това ...