До края на този курс ще можете да:

  • Защо да релационни бази данни не винаги са подходящи за системи за големи данни, които се внедряват в контексти на големи данни.
  • Защо език на python е език, широко използван в областта на обработката на големи количества данни. Този курс ви запознава с програмирането на този език, особено с използването на библиотеката numpy.
  • Какви статистически анализи изискват обработка и прогнозиране на големи данни.

Това обучение ви предоставя основни понятия в статистиката като например:

  • случайни променливи,
  • диференциално смятане,
  • изпъкнали функции,
  • проблеми с оптимизация,
  • регресионни модели.

Тези бази се прилагат върху алгоритъм за класификация на Перцептрон.