Този курс преподава статистика с помощта на безплатен софтуер R.

Използването на математика е минимално. Целта е да знаете как да анализирате данни, да разберете какво правите и да можете да съобщите резултатите си.

Този курс е насочен към студенти и практикуващи от всички дисциплини, които търсят практическо обучение. Ще бъде полезно за всеки, който трябва да анализира реален набор от данни като част от преподавателска, професионална или изследователска дейност или просто от любопитство да анализира сам набор от данни (мрежа от данни, публични данни и т.н.).

Курсът се основава на безплатен софтуер R който е един от най-мощните налични в момента статистически софтуер.

Обхванатите методи са: описателни техники, тестове, анализ на дисперсията, линейни и логистични регресионни модели, цензурирани данни (оцеляване).

Продължете да четете статията в оригиналния сайт →