По отношение на разходите за обучение, служителят мобилизира правата, регистрирани в личната му сметка за обучение (CPF), за да може да финансира своя курс за обучение. Той също така може да се възползва от допълнително финансиране, изплатено на Transitions Pro от финансисти, упълномощени да извършват плащания по CPF (OPCO, работодател, местни власти и др.). В този контекст Transitions Pro поема образователните разходи. Те също така покриват допълнителни разходи, състоящи се от разходи за транспорт, храна и настаняване, при определени условия. За служители, които са придобили точки по сметката за професионална превенция (C2P), те могат да използват тези точки, за да попълнят сметката си за професионално обучение. За повече информация можете да се консултирате със следния сайт https://www.compteprofessionnelprevention.fr/home/salarie/vous-former/vos-demarches.html

По отношение на възнагражденията Transitions Pro покрива възнаграждението на служителя по време на неговия курс на обучение, както и свързаните с тях социалноосигурителни вноски и законовите и договорни такси. Това възнаграждение се изплаща от работодателя на служителя, преди да бъде възстановено от компетентния Transitions Pro.
В компании с по-малко от 50 служители работодателят се ползва, по негово искане, от възстановяването на изплатеното възнаграждение и законните и конвенционалните осигурителни вноски под формата на аванси, в