Където е приложимо, работодателите трябва също да спазват определени срокове, които са еталони в организирането на социален диалог с персонала или представители на синдикатите по въпроси на професионалното обучение в рамките на компанията. Следователно от ръководството се изисква да дискутира официално със Социалния и икономически комитет (CSE) чрез две годишни консултации относно стратегическите насоки на компанията и нейната социална политика *.

При липса на споразумение за фирма или клон, трудовият кодекс не определя график за тези консултации, които обхващат различни теми: промени в заетостта, квалификация, многогодишна програма за обучение, чиракуване и най-вече план за развитие. умения (PDC, бивш план за обучение).

Забележка: Липсата на редовни консултации относно PDC представлява нарушение на препятствието за работодателя, към което могат да се позовават представителите на персонала, като становището на CSE остава консултативно във всички случаи.

 От своя страна, два работни дни преди заседанието на CSE, избраните членове на органа имат възможност да изпратят писмена бележка на работодателя, в която са изброени техните въпроси, на които трябва да се даде обоснован отговор. Във фирми с най-малко 50 служители работодателят трябва да предостави на представителите на служителите a