На първо място, работодателят трябва да е наясно относно целта, преследвана от предвиденото обучение. Това действие всъщност може да бъде предприето, за да се изпълни законово задължение, което често се случва при упражняване на регулирани дейности или функции: водачи на машини или определени превозни средства, получаване или подновяване на качеството на спасителната компания. (SST) ... 

Обучението също така позволява да се гарантира, че уменията на служителите все още са адаптирани към техните работни станции или тяхната пригодност за заетост във все по-променящ се професионален контекст, например с нарастващото значение на цифровите технологии. Това двойно задължение не трябва абсолютно да се пренебрегва по отношение на съдебната практика, която припомня, решение след решение, отговорността на работодателя по този въпрос (вж. Статия за социалния диалог и обучението).

Друга предпоставка е точното определяне на профила и общия брой на участниците в обучителното(ите) действие(ия), което(и) ще се изпълняват: решението за изпращане на значителен брой служители на обучение по едно и също време може бързо да се окаже проблематично в случай на допълнителен внезапна активност или натрупване на непланирани отсъствия. Очевидно колкото по-малък е размерът на компанията, толкова повече нарастват тези трудности. Поради това трябва да се обърне специално внимание