Svaka nezgoda na radu koja se dogodi tokom suđenja pod nadzorom pokriva fond primarnog zdravstvenog osiguranja ili fond opšteg socijalnog osiguranja, u zavisnosti od slučaja. Dakle, u ovom kontekstu, doprinos snosi CPAM ili CGSS. Doprinos je fiksan i jednak je doprinosu koji se daje za pripravnike u stručnom osposobljavanju.

Prijavu o nesreći na radu popunjava kompanija u kojoj se vrši nadzor pod nadzorom. Šifra rizika koju unese kompanija mora biti sljedeća šifra rizika: 85.3 ha.