Sertifikat o profesionalnim kvalifikacijama (CQP) omogućava priznavanje vještina i znanja neophodnih za obavljanje profesije. CQP kreira i izdaje jedan ili više nacionalnih zajedničkih odbora za zapošljavanje (CPNE) u profesionalnom sektoru.

Pravno postojanje CQP-a podliježe njegovom prenosu u nadležnost Francuske.

CQP-ovi mogu imati različite metode pravnog priznavanja:

  • CQP-ovi koji su preneseni u Francusku nadležnost zadužena za profesionalnu sertifikaciju: ovi CQP-i su priznati samo u kompanijama dotične grane ili ogranaka.
  • CQP-i registrovani u nacionalnom imeniku profesionalnih certifikata (RNCP) spomenutom u članu L. 6113-6 Zakona o radu, na zahtjev nacionalnog(ih) zajedničkog(ih) odbora(a) za zapošljavanje koji su ih osnovali, nakon pristanka nadležne francuske komisije za vještine profesionalne certifikacije.

Nosioci ovih CQP-a mogu ih potvrditi kod kompanija u ograncima koji nisu podružnica ili podružnice koje nose CQP.

Od 1er januara 2019. godine upis u nacionalni imenik CQP profesionalnih sertifikata, po novoj proceduri predviđenoj zakonom od 5. omogućava pripisivanje nivoa kvalifikacije nosiocu CQP-a, kao što su diplome i zvanja za profesionalne svrhe registrovane u istom imeniku.

  • CQP-ovi registrovani u posebnom imeniku pomenutom u članu L. 6113-6 Zakona o radu.

Samo aktivnosti obuke koje su sankcionisane od strane CQP-a koje su registrovane u RNCP ili u posebnom imeniku su kvalifikovane za lični nalog za obuku.

NAPOMENA
CQPI, koji su kreirale najmanje dvije grane, potvrđuje profesionalne vještine zajedničke identičnim ili sličnim profesionalnim aktivnostima. Time se promovira mobilnost i multidisciplinarnost zaposlenih.

Kao i drugi profesionalni certifikati, svaki CQP ili CQPI se zasniva na:

  • referentni okvir aktivnosti koji opisuje radne situacije i aktivnosti koje se provode, profesije ili ciljne poslove;
  • okvir vještina koji identifikuje vještine i znanja, uključujući i ona transverzalna, koja iz toga proizlaze;
  • referentni sistem evaluacije koji definiše kriterijume i metode za vrednovanje stečenog znanja (ovaj referentni sistem stoga uključuje opis evaluacionih testova).

 

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →