Print friendly, PDF i e-pošta

Progresivna penzija: osoba koja pruža povremene aktivnosti

Progresivni plan penzionisanja otvoren je za zaposlene koji ispunjavaju sljedeće uslove:

exercent leur activité à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail ; ont atteint l’âge minimal légal de départ à la retraite (62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955) diminué de 2 années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ; justifient d’une durée de 150 trimestres d’assurance vieillesse et de périodes reconnues équivalentes (Code de la Sécurité sociale, art. L. 351-15).

Ovaj sistem omogućava radnicima da obavljaju smanjenu aktivnost dok ostvaruju korist od dijela penzije. Ovaj dio penzije varira ovisno o trajanju nepunog radnog vremena.

Zabrinjava to što se u smislu Zakona o radu smatraju honorarcima zaposlenici koji imaju kraće radno vrijeme:

na zakonsko trajanje od 35 sati sedmično ili na trajanje utvrđeno kolektivnim ugovorom (ugovor o ogranku ili kompaniji) ili na radno trajanje primjenjivo u vašoj kompaniji ako je trajanje manje od 35 sati; rezultirajućem mjesečnom trajanju,

READ  Pregovarajte o prodaji