Ovaj MOOC osmišljen je 2018. u okviru platforme istraživačke etikeUniverzitet u Lyonu.

Od maja 2015. godine svi doktorandi moraju biti obučeni za naučni integritet i istraživačku etiku. MOOC koji nudi Univerzitet u Lyonu, fokusiran naistraživačka etika, namijenjen je prvenstveno studentima doktorskih studija, ali se odnosi na sve istraživače i građane koji žele razmišljati o transformacijama i savremenim implikacijama istraživanja, te novim etičkim pitanjima koja pokreću.

Ovaj MOOC je komplementaran onom o naučnom integritetu Univerziteta u Bordou koji se nudi na FUN-MOOC-u od novembra 2018.

Nauka predstavlja središnju vrijednost naših demokratskih društava, koja promiču želju za spoznajom svijeta i čovjeka. Ipak, nove tehnonaučne performanse i ubrzanje inovacija ponekad su zastrašujući. Pored toga, obim mobilisanih resursa, režim međunarodne konkurencije i sukobi interesa između privatnog i opšteg dobra takođe dovode do krize poverenja.

Kako možemo preuzeti naše odgovornosti kao građani i istraživači na ličnom, kolektivnom i institucionalnom nivou?