Stopa naknade štete i dodatak za djelomičnu aktivnost: režim uobičajenog prava

U djelomičnim aktivnostima zaposlenicima plaćate satnicu koja odgovara 70% njihove bruto naknade. Maksimalna naknada za izračun odštete ograničena je na 4,5 SMIC.

Od 1. februara 2021., satnica naknade trebala je porasti na 60% bruto referentne naknade. Ovo smanjenje se odgađa za 1. mart. Tako satnica naknade ostaje fiksna na 70% do zaključno sa 28. februarom.

Od 1. februara treba da se primenjuje odredba koja predviđa da isplaćena neto naknada ne može biti veća od uobičajene neto naknade po satu zaposlenog i koja precizira da se neto naknada i naknada podrazumevaju nakon odbitka obaveznih doprinosa i doprinosa koje zadržava poslodavac. Ali i njegovo stupanje na snagu odgađa se za 1. mart 2021. godine.

Do 31. januara 2021., satnica naknade za djelimične aktivnosti određivana je na 60% bruto satnice dotičnog zaposlenika u granici od 4,5 satnice minimalne zarade. Trebalo je povećati na 36% prethodne bruto plate zaposlenika od 1. februara 2021. godine.

Ali zbog situacije ...