L'empleat envia al seu empresari una sol·licitud d'excedència en el marc d'un PTP com a màxim 120 dies abans de l'inici de l'acció formativa quan suposi una interrupció continuada del treball d'almenys sis mesos. En cas contrari, aquesta sol·licitud s'ha d'enviar com a màxim 60 dies abans de l'inici de l'acció formativa.

El benefici de l'excedència sol·licitat no pot ser denegat per l'empresari només en cas d'incompliment per part del treballador de les condicions esmentades anteriorment. No obstant això, es pot imposar un ajornament de l'excedència en cas de conseqüències perjudicials per a la producció i el funcionament de l'empresa, o si la proporció de treballadors simultàniament absents en aquesta excedència representi més del 2% de la plantilla total de l'establiment.

En aquest context, la durada de l'excedència de transició professional, assimilada a un període de treball, no es pot reduir de la durada de les vacances anuals. Es té en compte en el còmput de l'antiguitat del treballador dins l'empresa.

El treballador està subjecte a una obligació d'assistència com a part del seu curs de formació. Dona al seu empresari el justificant d'assistència. Un empleat que, sense motiu

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  06| El càlcul de la retribució del treballador varia segons el seu contracte