La mecànica de fluids n'és una part de la mecànica i la mecànica dels mitjans continus que són disciplines principals en el formació d'enginyers. El curs que oferim és una iniciació a la mecànica de fluids, s'imparteix dins de la formació general dels estudiants d'enginyeria, també pot ser molt útil per a estudiants universitaris o autodidactes.

Pel que fa als fonaments de la mecànica de fluids, insistirem molt en la constitució de equacions fonamentals de cabals òbviament utilitzant els principis de la mecànica i la física complementats amb hipòtesis d'origen físic sobre la naturalesa dels fluids i els fluxos.

Ens centrarem significat físic de les equacions i veurem com utilitzar-los en casos concrets. El aplicacions la mecànica de fluids és nombrosa en automoció, aeronàutica, enginyeria civil, enginyeria química, hidràulica, ordenació del territori, medicina, etc.

Per a aquesta primera aproximació a la mecànica de fluids ens limitarem el curs a fluids incompressibles en flux permanent o no. Els fluids es consideraran com a mitjans continus. trucarem partícula, un element de volum infinitament petit per a una descripció matemàtica però prou gran en relació a les molècules per ser descrit per funcions contínues.