Permisos remunerats: dret

Els permisos remunerats s’han de prendre, en principi, cada any. Més que un dret, l’empleat té l’obligació de descansar del seu treball.

Els empleats tenen dret a un permís de 2,5 dies laborables per mes laborable, és a dir, 30 dies laborables (5 setmanes) durant un any laboral complet.

El període de referència per a l’adquisició de permisos s’estableix mitjançant conveni d’empresa o, en cas contrari, mitjançant conveni col·lectiu.

Si no hi ha cap estipulació contractual, el període de contractació està previst des de l'1 de juny de l'any anterior fins al 31 de maig de l'any en curs. Aquest període és diferent quan l’empresa està afiliada a un fons de vacances pagades, com ara la indústria de la construcció. En aquest cas, està previst per a l’1 d’abril.

Permisos retribuïts: estableix el període que has pres

Els permisos remunerats es prenen en un període que inclou el període comprès entre l’1 de maig i el 31 d’octubre. Aquesta disposició és d’ordre públic.

L’empresari ha de prendre la iniciativa de la baixa, així com l’ordre de sortides a la seva empresa.

El període de permís es pot establir mitjançant un conveni d’empresa o, en cas contrari, mitjançant el vostre conveni col·lectiu.

si, és possible negociar el període establert