Activitat parcial: adquisició de permisos remunerats

L’activitat parcial es crea quan l’empresa es veu obligada a reduir o suspendre temporalment la seva activitat. El sistema permet compensar els empleats malgrat les hores no treballades.

Tingueu en compte que els períodes en què els empleats es troben en activitat parcial es consideren com a temps de treball efectiu per a l'adquisició de permisos remunerats. Així, es té en compte totes les hores no laborals per al càlcul del nombre de dies de permís remunerat adquirits (Codi del treball, art. R. 5122-11).

No, no podeu reduir el nombre de vacances pagades adquirides per l’empleat a causa de l’activitat parcial.

L’empleat no perd els dies de vacances remunerats a causa dels períodes en què es troba en activitat parcial.

Activitat parcial: adquisició de dies RTT

La qüestió també pot sorgir sobre l'adquisició de dies de RTT. Podeu reduir el nombre de dies RTT a causa de períodes d'activitat parcial? La resposta no és tan senzilla com adquirir dies de vacances pagats.

De fet, depèn del vostre conveni col·lectiu reduir el temps de treball. La resposta serà diferent si s’adquireix RTT