Convenis col·lectius: el jutge que pronuncia una anul·lació pot decidir modular-ne els efectes al llarg del temps

Des de les ordenances Macron, més concretament l'Ordenança núm. 2017-1385 de 22 de setembre de 2017 relativa a l'enfortiment de la negociació col·lectiva, quan un jutge anul·la un conveni col·lectiu, té la possibilitat de modular els efectes d'aquesta nul·litat en el temps. La finalitat d'aquest sistema: garantir els convenis col·lectius, limitant les conseqüències negatives que pot comportar la cancel·lació retroactiva.

Per primera vegada, el Tribunal de Cassació es va veure abocat a tractar aquest tema, amb motiu d'un conflicte pel que fa al conveni col·lectiu d'edició fonogràfica. Aquest, signat el 30 de juny de 2008, es va fer extensiu a tot el sector per decret de 20 de març de 2009. Diversos sindicats han sol·licitat l'anul·lació de determinats articles del seu annex núm.3, relatius a condicions laborals, retribucions i garanties socials dels assalariats. intèrprets.

Els primers jutges havien pronunciat l'anul·lació dels articles litigiosos. Tanmateix, havien decidit ajornar els efectes d'aquesta cancel·lació a 9 mesos, és a dir, a l'1 d'octubre de 2019. Per als jutges, l'objectiu era deixar un període de temps raonable perquè els agents socials acordessin un nou...