Permisos remunerats: ajuts estatals excepcionals

Aquesta ajuda econòmica excepcional per cobrir els permisos està destinada a empreses que tinguin com a activitat principal l'acollida del públic i que les mesures sanitàries adoptades per l'Estat han donat com a resultat:

la prohibició d'acollir el públic a tot o part del seu establiment durant un període total d'almenys 140 dies entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020; o una pèrdua de facturació aconseguida durant els períodes en què es va declarar l'estat d'emergència sanitària d'almenys el 90% respecte a l'aconseguida durant els mateixos períodes de l'any 2019.

La quantia de l'ajut és igual, per cada treballador i per dia de permís retribuït gaudit dins del límit de 10 dies de permís, al 70% de l'indemnització de permís retribuït corresponent a una quantia horària i, limitada a 4,5 salari mínim horari.
L’import per hora no pot ser inferior a 8,11 euros, excepte per als empleats amb contracte d’aprenentatge i professionalització.
Per beneficiar-vos de l’assistència, heu d’enviar la vostra sol·licitud per via electrònica, especificant el motiu pel qual es recorre a una ajuda excepcional. Per a això, depèn de vosaltres comprovar el "tancament durant almenys 140 dies