Fins a 6 dies de vacances pagades i 10 dies de RTT imposada

L’article 1 amplia i adapta les mesures adoptades el passat mes de març en termes de llicències retribuïdes i dies de descans. Fins al 30 de juny de 2021, un empresari pot, amb la conclusió d’un acord d’empresa o sucursal, imposar o canviar fins a 6 dies de permís retribuït. I això, respectant un període d’avís d’almenys un dia clar, en lloc d’un mes o el termini previst per un conveni col·lectiu en horaris normals.

De la mateixa manera, un empresari pot, per decisió unilateral aquesta vegada, imposar o modificar amb un preavís d'un dia clar les dates dels RTT, els dies adquirits al paquet del dia o els dies dipositats al compte d'estalvi de temps (CET) a el límit de 10 dies ...