Kolektivní smlouvy: jaké odměny pro zaměstnance na mateřské dovolené?

Mateřská dovolená má dopad na odměňování zaměstnankyně. V tomto ohledu může platná kolektivní smlouva ukládat zaměstnavateli zachování jeho mzdy.

Poté vyvstává otázka, jaké prvky platu by měly být během tohoto období zachovány, zejména bonusy a další odměny.

Zde vše závisí na charakteru pojistného. Pokud se jedná o prémii, jejíž výplata je vázána na podmínku přítomnosti, opravňuje nepřítomnost zaměstnankyně na mateřské dovolené zaměstnavatele ji nevyplácet. Jedna podmínka však: všechny absence bez ohledu na jejich původ musí mít za následek nevyplacení tohoto bonusu. V opačném případě by se zaměstnankyně mohla dovolávat diskriminace z důvodu těhotenství nebo mateřství.

Pokud je výplata bonusu vázána na výkon určité práce, opět jej zaměstnavatel nesmí vyplatit zaměstnankyni na mateřské dovolené. Buďte však opatrní, protože soudci jsou na věc přísní.

Prémie tedy musí:

podléhat aktivní a efektivní účasti zaměstnanců na určitých činnostech; reagovat na…