Tento MOOC byl navržen v roce 2018 v rámci výzkumné etické platformyUniversity of Lyon.

Od května 2015 musí být všichni doktorandi proškoleni v oblasti vědecké integrity a výzkumné etiky. MOOC nabízené univerzitou v Lyonu, zaměřené navýzkumná etika, je zaměřen především na doktorandy, ale týká se všech výzkumných pracovníků a občanů, kteří se chtějí zamyslet nad proměnami a současnými implikacemi výzkumu a nad novými etickými problémy, které nastolují.

Tento MOOC doplňuje ten o vědecké integritě University of Bordeaux nabízený na FUN-MOOC od listopadu 2018.

Věda představuje ústřední hodnotu našich demokratických společností, které podporují touhu po poznání světa a člověka. Přesto jsou nové technovědecké výkony a akcelerace inovací někdy děsivé. Kromě toho rozsah mobilizovaných zdrojů, režim mezinárodní konkurence a střety zájmů mezi soukromým a společným dobrem také vedou ke krizi důvěry.

Jak můžeme převzít svou odpovědnost jako občané a výzkumní pracovníci na osobní, kolektivní a institucionální úrovni?