Print Friendly, PDF ac E-bost

 Perffaith eich mynegiant ysgrifenedig gyda'r dull Orthodidact

Oeddech chi'n gwybod bod sgiliau sillafu yn boblogaidd iawn gyda chyflogwyr? Mae hyfforddi yn yr iaith Ffrangeg yn hanfodol er mwyn cynyddu eich siawns o gael swydd. Diolch i'r dull Orthodidact, mae gennych chi'r cyfle i wella'ch sgiliau darllen trwy ddysgu'r holl reolau mwyaf hanfodol er mwyn osgoi gwneud camgymeriadau yn eich cyfnewid e-bost. Mae'r ansawdd hwn yn aml yn tystio i ddifrifoldeb gweithiwr, felly mae'n hanfodol trin eich rhodd a chyfoethogi'ch geirfa.

Pwysigrwydd rhuglder mewn Ffrangeg ysgrifenedig ym myd gwaith

Mae gorchymyn perffaith yr iaith Ffrengig heddiw yn elfen bendant yn yr amgylchedd proffesiynol. Nid yw gwella sillafu un mor gymhleth ag y mae'n ymddangos. Yn ogystal, mae'n ffordd wych i'ch gwneud yn ddiddorol i lawer o gwmnïau ar draws pob diwydiant.

Pa bynnag swydd rydych chi'n gwneud cais amdano, bydd eich sgiliau iaith yn gwahaniaethu ar unwaith i chi gan ymgeiswyr eraill. Mae pob proffesiwn yn pryderu am y pryder hwn am eloquence, sy'n aml yn adlewyrchu difrifoldeb sefydliad. Un methu cywasgu, a hygrededd y brand cyfan sy'n cymryd hwyl! O ystyried y ffaith hon, efallai y byddai'n ddiddorol cael eich sgiliau Ffrengig ardystiedig, yn enwedig os mai chi yw eich mamiaith.

Mae'r dull Orthodidact yn ddysg bersonol

P'un a yw un yn wybyddus mewn ymarferion sillafu, neu ar y llaw arall yn gyfarwydd â chasglu pob gair gymhleth, bydd pob myfyriwr yn dod o hyd i'w le ar Orthodidact. Gall pawb ddysgu ar eu cyflymder eu hunain heb unrhyw straen. Mae gan bob un ohonynt gwrs personol. Mae hyn yn berffaith i'r rheini a hoffai gael hyfforddwr sillafu yn barhaol yn eu pen.

DARLLENWCH  Diwedd y post, y fformwlâu cwrtais i gefnu arnyn nhw

Mae'r addysgeg sy'n deillio o'r dull Orthodidact yn gwneud y hyfforddiant hwn wedi'i deilwra'n berffaith ar gyfer cysoni dyslecsig gyda'r telerau mwyaf prydferth Ffrangeg. Fe'i bwriedir hefyd ar gyfer dysgwyr sydd â llai o anhawster i siarad yn ysgrifenedig. Mae orthodidact yn cynnig rhaglen iddynt ar eu lefel, i atgyfnerthu eu gwybodaeth wrth gyfoethogi eu geirfa gyda'r un fformiwla.

Yn wynebu'n ddifrifol anawsterau'r iaith Ffrengig

Ni fyddwch byth angen gwirydd sillafu i wybod sut i gyd-fynd yn gywir berfau. Ni fydd naws y cytundebau o gyfranogiad yn y gorffennol a dieithriad arall eich iaith frodorol ddim cyfrinachau mwy i chi. Os oes angen uwchraddiad sillafu a gramadeg arnoch chi, Orthodidact yw'r ateb i'ch holl broblemau. Diolch i ddysgu pellter hyblyg a chyflawn, gallwch chi wella eich sgiliau darllen yn hawdd.

Nid yw byth yn rhy hwyr i adolygu rheolau mwyaf sylfaenol a thechnegol gramadeg Ffrangeg. Mae'r platfform yn cynnig cyrsiau i chi ar y pynciau mwyaf arbenigol. Felly, fe welwch fod sborion cyrsiau i beidio byth â gwneud camgymeriad wrth atalnodi, neu hyd yn oed eraill i sefydlu awtomeiddiadau cystrawennol. Bydd hyn yn eich atal, yn y dyfodol, rhag gwneud y camgymeriadau gros a chylchol rydych chi wedi'u gwneud erioed.

Cyfoethogi ei eirfa yn iaith Molière

Peidiwch â chyfyngu eich hun i ddysgu'r iaith Ffrengig gyfredol yn unig! Ymladdwch eich hun, a chymryd rhan mewn dosbarthiadau iaith cynhwysfawr i ddysgu sut i drin y Ffrangeg gyda chelf a thegwch. Diolch i nifer o sesiynau tiwtorial i gyfoethogi'ch geirfa a gwella'ch lefel iaith, mae Orthodidact yn gwarantu dilyniant trawiadol o gyfoeth eich geirfa.

DARLLENWCH  Sut i brawfddarllen testun proffesiynol?

Paratowch i fynegi eich hun yn ddehongliadol a charismig bob dydd ar gyflymder di-ymlacio! Mae'r cyrsiau a gynigir ar y llwyfan hefyd yn addas iawn os ydych am ddechrau uwchraddio yn Ffrangeg. Mae'r eirfa heddiw yn brawf o gyfoeth deallusol. Bydd dysgu geiriau newydd hefyd yn cynyddu eich gwybodaeth gyfreithlon a semantig. Felly, mae'n debyg nad oes dim i'w golli, a phopeth i'w ennill.

Dysgu ar-lein i helpu unrhyw un i wella eu sillafu.

Mae'r dull Orthodidact mewn gwirionedd yn hyfforddiant ar-lein. O ganlyniad, nid yw'n digwydd yn wyneb-yn-wyneb. Fodd bynnag, ei ddiben yw eich helpu i lenwi'r holl fylchau ieithyddol. Pwynt cryf y llwyfan yw'r nifer o adnoddau digidol sydd ar gael. Mae hyfforddiant fideo ar gwrs, ond hefyd cyrsiau ysgrifenedig. I werthuso'ch sgiliau, mae cwestiynau a dewisiadau amlddewis yn cael eu rhoi ar waith.

Mae'r cyrsiau Ffrangeg y byddwch yn gallu eu dilyn ar Orthodidact wedi'u cwblhau'n ddigon i ganiatáu i chi gyrraedd lefel nad yw'n dderbyniol bellach mewn sillafu ac mewn cyfathrebu ysgrifenedig. Beth i ychwanegu sgil wreiddiol ac yn bell o ddiddorol i roi hwb i'ch CV. Beth bynnag fo'ch lefel, fe welwch wersi wedi'u haddasu i'ch safle. Felly mae pawb yn sicr o ddod o hyd i'w gyfrif, waeth beth yw ei fan cychwyn.

Y posibilrwydd o gael eich cefnogi wrth baratoi ar gyfer y gystadleuaeth Voltaire

Os yw'ch prosiect chi i gadarnhau'ch sgiliau trwy ennill y dystysgrif Voltaire, yna peidiwch ag oedi. Mae'r diploma werthfawr hwn yn tystio i'ch gwybodaeth am reolau sillafu a gramadeg mwyaf datblygedig ein hiaith Ffrengig gyfoethog. Bydd y dull Orthodidact yn dod gyda chi ac yn eich helpu i gyrraedd eich nod os ydych chi'n bwriadu cymryd yr her hon. Yn wir, mae rhaglen gyflawn i basio'r arholiad hwn a sicrhewch eich bod yn llwyddo i lawr. Rhowch y siawnsiau gorau o lwyddiant i chi i dystio i'ch lefel dda yn Ffrangeg a dod yn fwy cyflogadwy na'ch cystadleuwyr.

DARLLENWCH  E-bost proffesiynol, ceisiwch osgoi fformwlâu cyfarwydd!

Peidiwch â gwastraffu eiliad arall, a manteisiwch ar y cyfle i ennill ardystiad chwedlonol i dystio i'ch gwybodaeth ramadeg a sillafu. Dim ond deg gwaith y bydd eich cyflogadwyedd yn cael ei gynyddu. Nid oes gennych unrhyw beth i'w golli o gwbl, felly beth am roi cynnig ar y Dull Orthodidact i weld a yw'r addysg bell hon yn iawn i chi?