Print Friendly, PDF ac E-bost

O dan delerau Erthygl L. 1152-2 o'r Cod Llafur, ni chaniateir cosbi, diswyddo unrhyw weithiwr na bod yn destun mesur gwahaniaethol, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn enwedig o ran cydnabyddiaeth, hyfforddiant, adleoli , aseinio, cymhwyso, dosbarthu, dyrchafiad proffesiynol, trosglwyddo neu adnewyddu contract, am iddo ddioddef neu wrthod ymgymryd â gweithredoedd aflonyddu moesol dro ar ôl tro neu am fod yn dyst i weithredoedd o'r fath neu am eu cysylltu ac o dan y telerau felly o Erthygl L. 1152-3, mae unrhyw achos o dorri'r contract cyflogaeth sy'n digwydd wrth ddiystyru'r darpariaethau yn ddi-rym.

Mewn achos a farnwyd ar Fedi 16, beirniadodd gweithiwr a gafodd ei gyflogi fel peiriannydd dylunio ei gyflogwr am ei dynnu'n ôl yn anghyfiawn o aseiniad gyda chwmni cleient a pheidio â'i gyfleu iddo. y rhesymau. Nododd mewn llythyr at ei gyflogwr ei fod yn ystyried ei hun "mewn sefyllfa sy'n agos at aflonyddu". Hefyd trwy'r post, atebodd y cyflogwr fod "cyfathrebu annigonol neu hyd yn oed yn absennol gyda'r cleient", a oedd wedi "cael ôl-effeithiau negyddol ar ansawdd y pethau y gellir eu cyflawni a pharch dyddiadau cau dosbarthu", esboniodd y penderfyniad hwn. Ar ôl sawl ymgais aflwyddiannus gan y cyflogwr i wysio'r gweithiwr am esboniadau

DARLLENWCH  Cwestiynau strategol: deall a phenderfynu mewn byd sy'n newid