Cyfrinachau'r meistri mwyaf

Oes gennych chi freuddwyd, angerdd, dawn? Ydych chi eisiau ffynnu yn eich bywyd personol a phroffesiynol? Eisiau cael effaith gadarnhaol ar y byd? Yna mae'n rhaid i chi ddarllen y llyfr “Achieving Excellence gan Robert Greene”, sy'n datgelu cyfrinachau meistri mwyaf hanes.

Mae Robert Greene yn awdur poblogaidd, adnabyddus am ei lyfrau am bŵer, swyngyfaredd, strategaeth a'r natur ddynol. Yn ei lyfr Achieving Excellence, mae’n dadansoddi bywgraffiadau personoliaethau eithriadol megis Mozart, Einstein, Da Vinci, Proust neu Ford, ac yn nodi’r egwyddorion a’u caniataodd i gyrraedd uchafbwynt eu celfyddyd.

Nid yw'r llyfr hwn yn gasgliad syml o anecdotau na chyngor. Mae'n ganllaw ymarferol go iawn, sy'n cyd-fynd â chi gam wrth gam ar eich taith tuag at ragoriaeth. Mae'n dangos i chi sut i ddewis eich maes dewisol, sut i ddysgu'n effeithiol, sut i ddatblygu eich creadigrwydd, sut i oresgyn rhwystrau a sut i ddylanwadu ar eraill.

Yn yr erthygl hon, byddaf yn eich cyflwyno i dri cham allweddol y broses feistroli a ddisgrifiwyd gan Robert Greene:

 • Dysgu
 • Y creadigol-weithredol
 • Meistrolaeth

Dysgu

Y cam cyntaf i gyflawni rhagoriaeth yw dysgu. Dyma'r cam hiraf a mwyaf anodd o'r broses, ond hefyd y pwysicaf. Yn ystod y cyfnod hwn y byddwch chi'n caffael y sylfeini hanfodol i feistroli'ch maes.

I ddysgu'n effeithiol, rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn:

 • Dewiswch faes sy'n cyd-fynd â'ch gogwydd naturiol, hynny yw, yr hyn sy'n eich cyffroi a'ch cymell yn ddwfn. Peidiwch â gadael i'ch hun gael eich dylanwadu gan ffasiynau, pwysau cymdeithasol neu ddisgwyliadau pobl eraill. Dilynwch eich greddf a'ch chwilfrydedd.
 • Dewch o hyd i fentor a fydd yn eich arwain, yn eich cynghori ac yn trosglwyddo ei wybodaeth i chi. Dewiswch rywun sydd eisoes wedi cyflawni rhagoriaeth yn eich maes ac a all gynnig adborth adeiladol i chi. Byddwch yn ostyngedig, yn ofalgar, ac yn ddiolchgar i'ch mentor.
 • Ymarferwch yn ddwys ac yn rheolaidd. Neilltuo o leiaf bedair awr y dydd i'ch dysgu, heb unrhyw ymyrraeth neu ymyrraeth. Ailadroddwch yr ymarferion nes eich bod wedi eu meistroli'n berffaith. Ceisiwch wella'ch techneg bob amser a chywiro'ch camgymeriadau.
 • Arbrofi ac archwilio. Peidiwch â dilyn rheolau sefydledig na chopïo templedi presennol yn unig. Meiddio meddwl y tu allan i'r bocs a rhoi cynnig ar ddulliau newydd, cyfuniadau newydd, safbwyntiau newydd. Byddwch yn chwilfrydig ac yn greadigol.

Y creadigol-weithredol

Yr ail gam i gyflawni rhagoriaeth yw creadigol-weithgar. Dyma'r cam lle byddwch chi'n rhoi'r hyn rydych chi wedi'i ddysgu ar waith ac yn mynegi eich personoliaeth. Yn ystod y cyfnod hwn y byddwch yn datblygu eich arddull unigryw a gwreiddiol.

I fod yn greadigol, rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn:

 • Dewch o hyd i'ch llais. Peidiwch â cheisio dynwared na phlesio eraill. Cadarnhewch eich hunaniaeth a'ch barn. Mynegwch beth rydych chi'n ei deimlo a beth rydych chi'n ei feddwl. Byddwch yn ddiffuant ac yn ddiffuant.
 • Arloesi a chreu gwerth. Peidiwch â dyblygu neu wella'r hyn sy'n bodoli eisoes. Ceisio cyfrannu rhywbeth newydd a defnyddiol. Datrys problemau, llenwi anghenion, creu emosiynau. Byddwch yn wreiddiol ac yn berthnasol.
 • Cymerwch risgiau a dysgwch o'ch methiannau. Peidiwch â bod ofn camu allan o'ch parth cysurus a wynebu heriau. Meiddio rhoi cynnig ar syniadau beiddgar a phrosiectau uchelgeisiol. Derbyniwch wneud camgymeriadau a chwestiynu eich hun. Byddwch yn ddewr ac yn wydn.
 • Cydweithio ac ysbrydoli eraill. Peidiwch â gweithio ar eich pen eich hun yn eich cornel. Chwiliwch am y cyfnewid a rhannu gyda phobl eraill sy'n rhannu eich angerdd a'ch gweledigaeth. Manteisiwch ar yr amrywiaeth o ddoniau, profiadau a safbwyntiau. Byddwch yn hael ac yn ddylanwadol.

Meistrolaeth

Y trydydd cam i gyflawni rhagoriaeth yw meistrolaeth. Dyma'r cam lle byddwch chi'n cyrraedd brig eich gêm ac yn dod yn feincnod yn eich maes. Yn ystod y cyfnod hwn byddwch chi'n mynd y tu hwnt i'r hyn sy'n bosibl ac yn creu campweithiau.

I gyflawni meistrolaeth, rhaid i chi ddilyn y rheolau hyn:

 • Integreiddiwch eich gwybodaeth a'ch greddf. Peidiwch â dibynnu ar eich rheswm neu'ch emosiwn yn unig. Galwch ar eich deallusrwydd byd-eang, sy'n cyfuno rhesymeg, creadigrwydd, greddf a phrofiad. Byddwch yn reddfol ac yn rhesymegol.
 • Datblygwch eich gweledigaeth a'ch strategaeth. Peidiwch â chael eich llethu gan fanylion neu frys. Cadwch drosolwg a phersbectif hirdymor. Rhagweld tueddiadau, cyfleoedd a bygythiadau. Byddwch yn weledigaethol ac yn strategydd.
 • Mynd y tu hwnt i gonfensiynau a pharadeimau. Peidiwch â chyfyngu eich hun i normau neu ddogmau sefydledig. Derbyniodd yr her syniadau, rhagfarnau ac arferion. Ceisio darganfod realiti newydd, posibiliadau newydd, gwirioneddau newydd. Byddwch yn chwyldroadol ac yn arloeswr.
 • Rhannwch eich gwybodaeth a'ch doethineb. Peidiwch â chadw'ch gwybodaeth na'ch cyflawniadau i chi'ch hun. Trosglwyddwch eich treftadaeth i genedlaethau'r dyfodol. Addysgu, cynghori, arwain, ysbrydoli. Byddwch yn hael ac yn ddoeth.

Mae Cyflawni Rhagoriaeth yn llyfr sy'n eich dysgu sut i ddatblygu eich potensial a gwireddu eich breuddwydion. Mae'n dangos i chi sut i feistroli eich dewis faes a sut i ddod yn arweinydd, yn arloeswr ac yn weledigaeth. Yn y fideos isod, gwrandawodd y llyfr yn llawn.