Print Friendly, PDF ac E-bost

E-bost proffesiynol llwyddiannus: sut olwg sydd arno?

Le bost yn gwarantu mwy o gyflymder wrth drosglwyddo negeseuon. Ond nid ydym yn ysgrifennu e-bost proffesiynol wrth i ni siarad, llawer llai yn yr un ffordd ag yr ydym yn ysgrifennu llythyr neu lythyr. Mae yna gyfrwng hapus y mae'n rhaid ei geisio. Defnyddir tri maen prawf i nodi e-bost proffesiynol llwyddiannus. Rhaid i'r olaf fod yn gwrtais, yn gryno ac yn argyhoeddiadol. Dim ond e-byst busnes sy'n gweddu i ni mewn codau cwrteisi.

E-bost cwrtais: Beth ydyw?

I fod yn llwyddiannus, rhaid i'r e-bost proffesiynol fod yn gwrtais, hynny yw, e-bost gydag apêl ar y dechrau a fformiwla gwrtais ar y diwedd. Rhaid dewis pob fformiwla yn ôl hunaniaeth neu statws y person y cyfeirir ato. Felly mae'n dibynnu ar y cyswllt neu'r graddau o wybodaeth sy'n bodoli rhwng yr anfonwr a'r derbynnydd.

Fel y gwyddoch, mae yna godau ysgrifennu mewn unrhyw fusnes. Cefnogir y fformiwla gwrtais i raddau'r pellter hierarchaidd sy'n gwahanu'r gohebwyr.

Ffoniwch fformiwlâu mewn e-bost proffesiynol

Mae sawl opsiwn galw mewn e-bost proffesiynol:

 • Bonjour

Beirniadir ei ddefnydd weithiau. Ond mae'r fformiwla hon weithiau'n cael ei defnyddio wrth annerch pobl rydyn ni'n eu hadnabod, ond nad ydyn ni wedi creu bondiau digon cryf gyda nhw.

 • Bonjour à tous

Defnyddir y fformiwla gwrtais hon, o dan ddau amod. Y cyntaf yw bod y post yn cael ei gyfeirio at sawl derbynnydd ar yr un pryd. Yr ail yw ei fod yn e-bost gwybodaeth.

 • Helo ac yna'r enw cyntaf
DARLLENWCH  Gwella'ch lefel sillafu gyda fideo

Defnyddir y fformiwla alwad hon pan fydd y derbynnydd naill ai'n gydweithiwr neu'n berson hysbys.

 • Enw cyntaf y derbynnydd

Yn yr achos hwn, mae'n unigolyn rydych chi'n ei adnabod yn bersonol ac rydych chi'n rhyngweithio'n aml ag ef.

 • colli neu Mister

Mae hon yn berthynas ffurfiol, pan nad yw'r derbynnydd wedi datgelu ei hunaniaeth i chi.

 • Annwyl

Mae'r math hwn o apêl yn cyfateb i sefyllfaoedd lle nad ydych chi'n gwybod a yw eich derbynnydd yn ddyn neu'n fenyw.

 • Cyfarwyddwr / Mr. Athro…

Defnyddir y fformiwla gwrtais hon pan fydd gan y rhynglynydd deitl penodol.

Mynegiadau cwrtais ar ddiwedd e-bost proffesiynol

Fel yn yr achos blaenorol, mae yna lawer o fformiwlâu cwrtais i orffen e-bost proffesiynol, wrth ystyried proffil y derbynnydd. Gallwn ddyfynnu ymhlith y rhain:

 • Cofion cynnes
 • Yn wir
 • cyfeillgarwch
 • Salutations sincères
 • Salutations cordiales
 • Cyfarchion parchus
 • Cofion gorau

Boed hynny fel y mae, mae cwrteisi hefyd yn gwybod sut i ailddarllen. Efallai nad ydych chi'n ei wybod, ond i'r mwyafrif o bobl yn y byd proffesiynol, mae e-bost sy'n llawn gwallau yn arwydd o ddiffyg ystyriaeth i'r derbynnydd. Cymaint â phosibl, felly dylech brawfddarllen eich hun i sicrhau bod y rheolau gramadegol a chystrawennol yn cael eu parchu.

Pwynt hanfodol arall, y talfyriad. Dylid ei wahardd o'ch e-byst proffesiynol, hyd yn oed pan mai e-bost sy'n cael ei gyfnewid rhwng cydweithwyr ydyw.