Mae entrepreneuriaeth gymdeithasol yn ddull arloesol sy'n cyfuno egwyddorion busnes a nodau cymdeithasol i greu effaith gadarnhaol ar gymdeithas a'r amgylchedd. Mae HP LIFE, menter e-ddysgu Hewlett-Packard, yn cynnig hyfforddiant am ddim o'r enw “entrepreneuriaeth gymdeithasol” helpu entrepreneuriaid a gweithwyr proffesiynol i ddeall cysyniadau allweddol entrepreneuriaeth gymdeithasol a datblygu’r sgiliau sydd eu hangen i lansio a rhedeg menter gymdeithasol lwyddiannus.

Trwy ddilyn cwrs “Entrepreneuriaeth Gymdeithasol” HP LIFE, byddwch yn dysgu sut i nodi cyfleoedd menter gymdeithasol, dylunio modelau busnes cynaliadwy, a mesur effaith gymdeithasol ac amgylcheddol eich busnes.

 Deall egwyddorion entrepreneuriaeth gymdeithasol

Mae entrepreneuriaeth gymdeithasol yn seiliedig ar set o egwyddorion allweddol sy'n gwahaniaethu rhwng mentrau cymdeithasol a mentrau cymdeithasol busnesau traddodiadol. Bydd hyfforddiant “Entrepreneuriaeth Gymdeithasol” HP LIFE yn eich helpu i ddeall yr egwyddorion hyn a'u cymhwyso wrth greu a rheoli eich menter gymdeithasol. Ymhlith y prif agweddau a gwmpesir yn yr hyfforddiant mae:

  1. Y genhadaeth gymdeithasol: Darganfod sut mae mentrau cymdeithasol yn gosod y genhadaeth gymdeithasol wrth galon eu model busnes, gan geisio datrys problemau cymdeithasol neu amgylcheddol wrth gynhyrchu incwm.
  2. Cynaliadwyedd Ariannol: Dysgwch sut mae mentrau cymdeithasol yn cyfuno cynaliadwyedd ariannol â’u nodau cymdeithasol, gan gydbwyso proffidioldeb ac effaith gymdeithasol.
  3. Mesur effaith: Deall pwysigrwydd mesur effaith gymdeithasol ac amgylcheddol eich menter gymdeithasol, a darganfod offer a dulliau i wneud hynny'n effeithiol.
DARLLENWCH  Deall ffurflenni treth

 Lansio a rhedeg menter gymdeithasol lwyddiannus

Bydd hyfforddiant “Entrepreneuriaeth Gymdeithasol” HP LIFE yn eich arwain trwy'r camau allweddol i lansio a rhedeg menter gymdeithasol lwyddiannus, gan gwmpasu agweddau megis diffinio'r genhadaeth gymdeithasol, dylunio'r model busnes, ariannu a mesur effaith.

Trwy ddilyn y cwrs hwn, byddwch yn datblygu'r sgiliau a'r wybodaeth angenrheidiol i:

  1. Nodi cyfleoedd menter gymdeithasol: Dysgwch sut i adnabod materion cymdeithasol ac amgylcheddol y gall menter gymdeithasol fynd i'r afael â nhw, ac asesu potensial marchnad eich syniad.
  2. Dylunio model busnes cynaliadwy: Datblygu model busnes sy'n cyfuno cenhadaeth gymdeithasol, hyfywedd ariannol ac effaith amgylcheddol, gan ystyried anghenion rhanddeiliaid a'r adnoddau sydd ar gael.
  3. Dod o hyd i'r cyllid cywir: Dysgwch am ffynonellau ariannu sy'n benodol i fentrau cymdeithasol, megis buddsoddwyr effaith, grantiau a benthyciadau effaith gymdeithasol, a dysgwch sut i baratoi cais cymhellol am gyllid.
  4. Rheoli a thyfu eich menter gymdeithasol: Dysgwch sut i reoli heriau sy'n benodol i fentrau cymdeithasol, megis cydbwyso nodau ariannol a chymdeithasol, recriwtio ac ysgogi gweithwyr, a chyfleu eich effaith i randdeiliaid.

Trwy ddilyn cwrs “Entrepreneuriaeth Gymdeithasol” HP LIFE, byddwch yn datblygu’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen i greu a rheoli menter gymdeithasol lwyddiannus a chael effaith gadarnhaol ar gymdeithas a’r amgylchedd. Bydd yr hyfforddiant hwn yn eich paratoi i wynebu'r heriau a manteisio ar gyfleoedd unigryw entrepreneuriaeth gymdeithasol, gan eich galluogi i gyfrannu at fyd mwy cyfiawn a chynaliadwy wrth ddatblygu eich gyrfa broffesiynol.

DARLLENWCH  Gofynion mynediad a gweithdrefnau fisa a pasbort yn Ffrainc