Print Friendly, PDF ac E-bost

 

E-bost yw'r prif offeryn cyfathrebu rydyn ni'n ei ddefnyddio yn y gwaith. Fodd bynnag, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â'i ddibwysoli a bod ag arfer gwael o ysgrifennu'n gyflym ac yn wael. Gall e-bost sy'n gadael yn rhy gyflym fod yn beryglus iawn.

Anfanteision e-bost a adawodd yn rhy gyflym

Bydd anfon e-bost wedi'i ysgrifennu mewn eiddigedd, annifyrrwch neu annifyrrwch yn niweidio'ch hygrededd yn ddifrifol. Yn wir, gall yr effaith ar eich delwedd gyda'ch derbynnydd fod yn drychinebus.

Diffyg difrifoldeb

Pan fyddwch chi'n ysgrifennu e-bost yn gyflym ac mewn unrhyw ffordd a'i anfon, yr argraff gyntaf y bydd eich cyfwelydd yn ei chael yw eich bod yn brin o ddifrifoldeb. Mae lleiafswm i'w barchu.

Fel hyn, bydd eich derbynnydd yn dweud wrth ei hun nad ydych chi'n cymryd yr hyn rydych chi'n ei wneud o ddifrif. Beth ddylen ni feddwl am berson sy'n anfon e-bost heb bwnc cwrtais neu ddim pwnc?

Diffyg gofal

Bydd y person sy'n darllen eich e-bost yn ei chael hi'n anodd meddwl amdanoch chi fel gweithiwr proffesiynol. Bydd hi'n meddwl, os nad ydych wedi gallu trefnu'ch hun i ysgrifennu e-bost cywir, ni fyddwch yn gallu deall ei hanghenion yn llawn. Gall hyn effeithio mwy arnoch chi hyd yn oed os ydych chi'n siarad â chwsmer, p'un ai mewn cyd-destun B2B neu B2C.

Diffyg ystyriaeth

Yn olaf, bydd y derbynnydd yn dweud wrtho'i hun nad oes gennych unrhyw ystyriaeth iddo, a dyna pam na wnaethoch chi gymryd yr amser angenrheidiol i ysgrifennu e-bost arferol. Mewn achosion eraill, efallai y byddan nhw'n meddwl tybed a ydych chi wir yn gwybod eu hunaniaeth a'u statws. Mewn gwirionedd, gallwch siarad â rheolwr heb yn wybod iddo, a dyna pam mae pwysigrwydd cymryd eich amser yn eich ysgrifennu proffesiynol.

DARLLENWCH  Pwysigrwydd llinell y pwnc mewn e-bost proffesiynol

Gadawodd y post yn rhy gyflym: y canlyniadau

Gall e-bost sy'n gadael yn rhy gyflym effeithio ar eich enw da ac enw da eich sefydliad.

Yn wir, gall y derbynnydd fod yn ddig a annerch eich uwch swyddogion i ofyn i ni roi rhyng-gysylltydd arall ar gael iddo. Mae hyn yn fwy tebygol o lawer o ran partner neu fuddsoddwr. Felly, gallwch chi golli'r fraint o gyfathrebu â'r prif chwaraewyr yn eich cwmni.

Hefyd, bydd eich enw da yn cael ei faeddu o fewn y cwmni na fydd yn ymddiried ynoch mwyach i aseinio tasgau penodol i chi. A all gyfyngu ar eich rhagolygon gyrfa yn ddifrifol. Mae'n amlwg na fydd yr un hon yn rhoi dyrchafiad i weithiwr nad yw'n rhoi pwys mawr ar ysgrifennu proffesiynol yn fuan.

Yn olaf, gallwch golli cwsmeriaid neu ragolygon trwy ysgrifennu e-bost yn rhy gyflym. Nid ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu hystyried ar eu gwerth teg a byddant yn troi at gwmni arall.

 

Mae'r e-bost yn ysgrifen broffesiynol y mae'n rhaid i ni barchu'r defnyddiau yn ogystal â'r rheolau. Yn yr ystyr hwn, ni ddylid anwybyddu brawddegau cywir yn ogystal ag ymadroddion cwrtais. Yn olaf, ceisiwch osgoi ysgrifennu a e-bost dan ddylanwad emosiwn. Mae'n anochel y bydd iaith amhriodol yn ogystal ag ymadroddion drwg yn eich niweidio.