Mae'n bosibl gwneud heb ysgrifennu mewn bywyd bob dydd, ond ni allwch ei ddianc yn y gweithle. Yn wir, bydd gofyn i chi ysgrifennu adroddiadau, llythyrau, e-byst, ac ati. O ystyried hyn, mae'n bwysig osgoi camsillafu oherwydd gallant wneud ichi edrych yn wael. Ymhell o gael eich ystyried yn gamgymeriad syml, gall y rhain niweidio delwedd eich cwmni.

Camgymeriadau sillafu: mater na ddylid ei anwybyddu

Mae sillafu yn cael ei gymryd o ddifrif yn Ffrainc, yn enwedig yn y maes proffesiynol. Yn wir, ers blynyddoedd lawer, mae wedi'i gysylltu'n gryf â blynyddoedd yr ysgol gynradd.

Ar wahân i hynny, dylech wybod bod y ffaith o feistroli'r sillafu yn arwydd o fri. Felly, ni allwch gael eich parchu nac ymddangos yn ddibynadwy pan fydd gennych sillafu gwael.

Fel y byddwch wedi deall, mae cael sillafu da yn arwydd o werth i'r person sy'n ysgrifennu ond hefyd i'r cwmni y mae'n ei gynrychioli. Felly rydych chi'n ddibynadwy os ydych chi'n ei feistroli. Ar y llaw arall, mae amheuaeth gref ynghylch eich hygrededd chi a hygrededd y cwmni pan fyddwch chi'n gwneud camgymeriadau sillafu.

Camgymeriadau sillafu: arwydd o argraff wael

Yn ôl corff ardystio sillafu prosiect Voltaire, gellir haneru gwerthiannau ar wefannau e-fasnach oherwydd gwallau sillafu. Yn yr un modd, mae'r olaf yn niweidio perthynas y cwsmer yn sylweddol.

Ar y llaw arall, pan fyddwch chi'n anfon post gyda chamgymeriadau sillafu, rydych chi'n colli hygrededd. Rydych hefyd yn niweidio'ch busnes, na fydd yn ymddiried ynddo mwyach yng ngolwg eraill.

DARLLENWCH  Mae fformiwla gwrtais nodweddiadol fel arfer yn cynnwys 4 elfen

Yn yr un modd, mae anfon e-bost gyda chamgymeriadau sillafu yn cael ei ystyried yn amharchu'r derbynnydd. Yn wir, bydd yn dweud y gallech fod wedi cymryd yr amser i brawfddarllen eich cynnwys a chywiro unrhyw gamgymeriadau cyn anfon yr e-bost hwn ato.

Mae camgymeriadau sillafu yn difrïo ffeiliau'r cais

Byddwch yn ymwybodol bod gwallau sillafu hefyd yn effeithio ar ffeiliau'r cais.

Yn wir, mae gan fwy na 50% o recriwtwyr argraff wael o ymgeiswyr pan welant wallau sillafu yn eu ffeiliau. Maent yn sicr yn dweud wrthynt eu hunain na fyddant yn gallu cynrychioli’r cwmni’n ddigonol pan fyddant yn cael eu recriwtio.

Yn ogystal, rhaid dweud bod bodau dynol yn rhoi mwy o werth a phwysigrwydd i bethau sy'n cwrdd â'u disgwyliadau. Yn yr ystyr hwn, mae'n amlwg bod recriwtwyr bob amser yn disgwyl ffeil sydd wedi'i gwasgaru'n dda, yn rhydd o wallau sillafu ac yn adlewyrchu cymhelliant yr ymgeisydd.

Dyma'r rheswm pam, pan ddônt o hyd i ddiffygion mewn cais, eu bod yn dweud wrthynt eu hunain nad oedd yr ymgeisydd yn gydwybodol wrth baratoi ei ffeil. Efallai eu bod hyd yn oed yn meddwl nad oedd ganddo ddiddordeb mawr yn y swydd, a dyna pam na chymerodd yr amser i adolygu ei gais.

Mae camgymeriadau sillafu yn rhwystr gwirioneddol i fynediad i bobl sy'n gorfod mynd i mewn i'r byd proffesiynol. Gyda phrofiad cyfartal, mae ffeil â gwallau yn cael ei gwrthod yn fwy na ffeil heb wallau. Mae'n digwydd bod ymylon yn cael eu goddef ar gyfer typos. Fodd bynnag, eich bet orau fyddai gwahardd camgymeriadau yn eich ysgrifennu proffesiynol.

DARLLENWCH  Popeth y mae angen i chi ei wybod am ysgrifennu strategaeth yn y gwaith