Pan rwyt ti cyfathrebu, naill ai mae'n ymwneud cyfathrebu ysgrifenedig ou llafar, rhaid ichi wneud yn siŵr eich bod yn glir ac yn fanwl gywir a’ch bod yn mynegi’r hyn yr ydych am ei ddweud. Gall cyfathrebu effeithiol eich helpu i wneud cysylltiadau, cyfleu eich syniadau yn dda, a gwella eich perthynas ag eraill. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar rai ffyrdd o wella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar.

Gwella eich cyfathrebu ysgrifenedig

Wrth ysgrifennu, mae'n bwysig meddwl am eich cynulleidfa a lefel eu dealltwriaeth. Defnyddiwch eiriau a brawddegau syml, clir i egluro eich syniadau a'ch safbwyntiau. Osgoi gor-gymhlethu a mynd ar goll yn y manylion. Os yw'n bosibl, ymchwiliwch i'r termau a'r ymadroddion a ddefnyddiwch a cheisiwch wneud yn siŵr eu bod yn glir i'ch cynulleidfa.

Hefyd, ceisiwch ddarllen eich testunau yn uchel cyn eu defnyddio. Bydd hyn yn eich helpu i adnabod geiriau ac ymadroddion sy'n aneglur a'u newid. Gallwch hefyd ofyn i rywun arall ddarllen eich gwaith a rhoi adborth i chi, a fydd yn helpu i wella eich cyfathrebu ysgrifenedig.

Gwella eich cyfathrebu llafar

Wrth siarad â rhywun, mae'n bwysig gwneud yn siŵr eich bod yn glir ac yn benodol. Siaradwch yn araf a mynegwch eich geiriau yn dda. Defnyddiwch eiriau syml ac osgoi geiriau ac ymadroddion cymhleth a all fod yn anodd eu deall.

DARLLENWCH  Mae e-bost proffesiynol llwyddiannus yn ddarostyngedig i sawl maen prawf

Hefyd, mae'n bwysig gwrando ar y person arall a rhoi amser a lle iddynt fynegi eu meddyliau a'u barn. Gwrandewch yn ofalus ar ei safbwynt a cheisiwch roi ymateb priodol iddo.

Defnyddiwch iaith y corff i fynegi eich meddyliau

Mae iaith y corff yn arf pwerus ar gyfer cyfathrebu ag eraill. Gallwch ddefnyddio iaith y corff i fynegi eich teimladau a'ch emosiynau ac i ddangos eich bod yn gwrando.

Er enghraifft, gallwch wenu a nodio eich pen i ddangos eich bod yn deall, neu nodio ac agor eich ceg i ddangos bod gennych ddiddordeb a gwrando'n ofalus. Gallwch hefyd ddefnyddio ystumiau a mynegiant wyneb i ddangos eich bod yn cymryd rhan mewn sgwrs.

Casgliad

I gloi, er mwyn gwella eich cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, rhaid i chi sicrhau eich bod yn glir ac yn fanwl gywir a'ch bod yn mynegi'r hyn yr ydych am ei ddweud. Defnyddiwch eiriau ac ymadroddion syml ac ymchwiliwch i'r termau rydych chi'n eu defnyddio. Gwrandewch a rhowch amser a lle i bobl eraill fynegi eu meddyliau a'u barn. Yn olaf, defnyddiwch iaith y corff i fynegi eich teimladau a'ch emosiynau a dangoswch eich bod yn gwrando.