Deall y cysyniadau sylfaenol mewn cyllid

Er mwyn sicrhau rheolaeth ariannol effeithiol, mae'n bwysig meistroli cysyniadau sylfaenol mewn cyllid. Bydd y syniadau hanfodol hyn yn eich galluogi i reoli eich adnoddau ariannol yn well a gwneud penderfyniadau gwybodus. Dyma rai cysyniadau allweddol i'w gwybod:

 1. Asedau a Rhwymedigaethau: Mae asedau’n cynrychioli’r eiddo a’r adnoddau a ddelir gan fusnes, a’r rhwymedigaethau yw’r dyledion a’r rhwymedigaethau ariannol. Y gwahaniaeth rhwng asedau a rhwymedigaethau yw ecwiti'r cwmni.
 2. Refeniw a Threuliau: Refeniw yw'r symiau o arian a gynhyrchir gan fusnes trwy ei weithgareddau busnes, tra mai treuliau yw'r costau a dynnir wrth gyflawni'r gweithgareddau hyn. Y gwahaniaeth rhwng incwm a threuliau yw elw neu golled y busnes.
 3. Proffidioldeb: Mae proffidioldeb yn mesur gallu cwmni i gynhyrchu elw o'i gymharu â'i gostau. Fe'i mynegir yn aml fel canran a gellir ei ddefnyddio i gymharu perfformiad ariannol gwahanol gwmnïau neu i asesu effeithiolrwydd buddsoddiadau.
 4. Cyllideb: Mae cyllideb yn gynllun ariannol sy'n rhagweld incwm a threuliau busnes dros gyfnod o amser. Mae'n helpu i olrhain perfformiad ariannol, rheoli costau, a nodi cyfleoedd i wella.
 5. Llif arian: Mae llif arian yn cynrychioli'r mewnlifoedd ac all-lif arian o gwmni yn ystod cyfnod penodol. Mae rheoli llif arian yn effeithiol yn hanfodol i sicrhau hylifedd a diddyledrwydd y cwmni.

Dadansoddi datganiadau ariannol er mwyn gwneud penderfyniadau gwell

Mae datganiadau ariannol yn darparu gwybodaeth werthfawr am iechyd ariannol busnes ac maent yn hanfodol ar gyfer gwneud penderfyniadau gwybodus. Dyma rai datganiadau ariannol allweddol a sut i'w dadansoddi:

 1. Mantolen: Mae'r fantolen yn dangos asedau, rhwymedigaethau ac ecwiti busnes ar amser penodol. Mae'n helpu i asesu diddyledrwydd a sefydlogrwydd ariannol y cwmni. I ddadansoddi mantolen, cymharwch asedau a rhwymedigaethau i bennu gallu'r cwmni i ad-dalu dyled ac ariannu twf.
 2. Datganiad incwm: Mae’r datganiad incwm yn cyflwyno incwm, treuliau ac elw neu golled busnes dros gyfnod penodol. Fe'i defnyddir i asesu proffidioldeb a pherfformiad ariannol y cwmni. Dadansoddi datganiad incwm, adolygu tueddiadau refeniw a threuliau a'u cymharu â rhagolygon cyllideb i nodi amrywiannau a chyfleoedd i wella.
 3. Datganiad llif arian: Mae'r datganiad llif arian yn dangos mewnlifau ac all-lifau arian cwmni yn ystod cyfnod penodol. Mae'n olrhain hylifedd a gallu'r cwmni i gynhyrchu llif arian cadarnhaol. I ddadansoddi datganiad llif arian, nodi ffynonellau arian parod a threuliau ac asesu gallu'r cwmni i ariannu gweithrediadau ac ad-dalu dyled.
 4. Cymarebau ariannol: Mae cymarebau ariannol yn offer dadansoddol sy'n mesur perfformiad ariannol cwmni trwy gymharu gwahanol ddata ariannol. Mae cymarebau cyfredol yn cynnwys maint elw, cymhareb hylifedd, cymhareb diddyledrwydd ac adenillion ar ecwiti. I ddadansoddi cymarebau ariannol, cymharwch nhw â chymarebau diwydiant a chymarebau cwmni hanesyddol i asesu perfformiad cymharol.

Rheoli risgiau ariannol ar gyfer busnes cadarn a chynaliadwy

Mae rheoli risg ariannol yn hanfodol i sicrhau sefydlogrwydd a chynaliadwyedd busnes. Drwy nodi a lliniaru risgiau ariannol, gallwch baratoi eich busnes yn well i ddelio ag ansicrwydd a heriau. Dyma rai strategaethau ar gyfer rheoli risg ariannol yn effeithiol:

 1. Arallgyfeirio: Lledaenwch eich buddsoddiadau a ffynonellau incwm i leihau eich dibyniaeth ar un gweithgaredd neu farchnad sengl. Gall arallgyfeirio eich helpu i lyfnhau amrywiadau yn y farchnad a lleihau’r risgiau sy’n gysylltiedig â gostyngiad yn y galw mewn sector penodol.
 2. Cynllunio ariannol: Datblygu cynllun ariannol cadarn sy'n cynnwys rhagamcanion incwm a threuliau, nodau twf a strategaethau buddsoddi. Bydd cynllun ariannol wedi'i ddylunio'n dda yn eich galluogi i ragweld heriau ariannol a chymryd camau i'w lliniaru.
 3. Dadansoddiad senario: Perfformiwch ddadansoddiad senario i asesu effaith gwahanol ddigwyddiadau ar iechyd ariannol eich busnes. Bydd hyn yn eich helpu i ragweld risgiau posibl a datblygu cynlluniau gweithredu i leihau eu heffaith.
 4. Rheoli Arian Parod: Cadwch lygad barcud ar lif arian eich cwmni a rhowch weithdrefnau yn eu lle i sicrhau rheolaeth arian parod effeithiol. Bydd rheoli arian parod da yn eich galluogi i ddelio â'r annisgwyl a chynnal diddyledrwydd eich busnes.
 5. Yswiriant: Cymerwch yswiriant priodol i amddiffyn eich busnes rhag risgiau ariannol sy'n gysylltiedig â digwyddiadau nas rhagwelwyd, megis damweiniau, trychinebau naturiol neu ymgyfreitha. Gall yswiriant eich helpu i liniaru colledion ariannol a chadw parhad eich busnes.

Drwy roi’r strategaethau rheoli risg ariannol hyn ar waith, byddwch yn cryfhau sefydlogrwydd a gwytnwch eich busnes yn wyneb heriau ariannol ac yn sicrhau ei gynaliadwyedd hirdymor.

 

Parhau i hyfforddi yn y safle gwreiddiol →→→