Print Friendly, PDF ac E-bost

Ymdrechu am ragoriaeth a dangos eich sgiliau iaith trwy hyfforddi'n effeithiol gyda Phrosiect Voltaire

Mae Prosiect Voltaire yn hyfforddiant wedi'i addasu i'ch galluogi i wella'ch sillafu yn raddol. Ei nod yw eich helpu i gyflawni lefel arbennig o ragoriaeth yn yr iaith Ffrangeg. Ei brif ased yw y bydd yn eich hyfforddi chi yn effeithiol beth bynnag fo'ch lefel ddechrau.

Diolch i gyfoeth ei gynnwys, bydd y hyfforddiant personol hwn yn eich galluogi i gael sgôr ardderchog gyda'r gystadleuaeth enwog. Dylid nodi ei bod yn argymell gan y sefydliad sy'n cyhoeddi tystysgrifau Voltaire ei hun! Mae'r llwyfan gwreiddiol ac arloesol hon yn cynnig y cyfle gorau i chi i wneud y gorau o'ch sgiliau sillafu. Mae hyn, er ei bod yn darparu technoleg dysgu unigryw yn dal i fod yn hysbys iawn. Fe'i gelwir yn "Angoriad Memoriol" ac mae'n anelu at gynyddu eich gallu cof.

Uwchraddiad yn Ffrangeg i gyflawni lefel dda o sillafu a chryfhau ei hygrededd yn ysgrifenedig

Rhaid sylweddoli bod gorchymyn da o'r iaith Ffrangeg bob amser yn ased ychwanegol i argyhoeddi cyflogwr i'ch llogi. Ac hyd yn oed os nad ysgrifennu yw'ch prif weithgaredd, bydd angen i chi wybod sut i'w wneud yn gywir. I ysgrifennu llythyr canslo, neu i ddychwelyd adroddiad cyfarfod er enghraifft.

Mae'r rhwymedigaeth hyd yn oed yn gryfach os yw'ch swydd yn golygu perthynas uniongyrchol â'r cyfathrebu ysgrifenedig. Ac mae'n amlwg mai dyma'r achos dros lawer o broffesiynau, ynghyd â phob sector. Gall gwybod sut i ysgrifennu'n gywir gan ddefnyddio rheolau gramadeg cain iaith Molière wneud yr holl wahaniaeth.

DARLLENWCH  Atgoffa amlinelliad y cybercourtoisie

Efallai y bydd angen ychydig o fwy o feddwl i ysgrifennu rhai geiriau yn gywir. Mae'n debyg y bydd gwersi Ffrangeg da yn dod yn bwysig ar adeg pan mae iaith SMS yn ennill tir bob dydd yn wyneb circumflex. Ailddarganfod hanfodion Gramadeg Ffrangeg trwy ddilyn y hyfforddiant dwys ar-lein a ddarperir gan Projet Voltaire. Ni fydd gan y rheolau sillafu mwyaf technegol unrhyw gyfrinachau mwyach ar eich cyfer.

Cyrsiau e-ddysgu ar gyfer cofio rheolau gramadeg yn well gyda thechnoleg Anchoring.

Gyda chyfarwyddyd e-ddysgu a thechnoleg chwyldroadol i roi hwb i'ch cof sillafu, bydd angen i chi baratoi i ffarwelio â chamgymeriadau o bob math. P'un a yw'n wall cystrawen gros neu'n hepgor atalnodi yn syml, mae Memorandwm Angori yn fethodoleg ddysgu sy'n ceisio rhoi uchafswm o mnemonig i chi gael sillafu da yn gyson.

Nod Prosiect Voltaire yw rhoi'r holl gardiau yn eich dwylo i chi lwyddo yn y gystadleuaeth chwedlonol. Trwy ddilyn o ddifrif yr hyfforddiant a ddarperir gan y platfform, mae'n amlwg na fyddwch byth yn petruso eto ynglŷn â sillafu gair. Nid ar gyfuniad berf ychwaith. Yn dibynnu ar eich lefel, byddwch yn elwa o hyfforddiant cynhwysfawr i sicrhau eich bod yn sicrhau sgôr rhagorol ar eich arholiad a chael Tystysgrif Voltaire.

Addysgu cyflawn ar gyfer ysgrifennu ansoddol a thaflus er gwaethaf anawsterau'r iaith Ffrengig

I rai pobl, mae Ffrangeg ychydig yn debyg i iaith dramor. Llofnodwch ef ar holl nodweddion sillafu Ffrangeg. Er gwaethaf y nifer o gamgymeriadau a wneir gan lawer ohonom, mae Projet Voltaire yn cynnig addysgeg i ni gyda dulliau cofnodi o'r radd flaenaf.

DARLLENWCH  E-bost proffesiynol, ceisiwch osgoi fformwlâu cyfarwydd!

Nid yw'r cynnig a addawyd gan y llwyfan yn rhwystro'r camgymeriadau cyffredin y mae pawb yn eu gwneud. Mae eu myfyrwyr yn cyd-fynd ag addysgeg i ymdrechu i ragoriaeth yn anad dim, ac ni fydd unrhyw fai yn cael ei atal. Mae gramadeg hefyd yn cymryd ei raddfa. Mae Prosiect Voltaire yn ein dysgu, ychydig byth, yr holl driciau mwyaf effeithiol er mwyn peidio â chael eu camgymryd ynghylch cydsynio amserau afreolaidd y ferf, er enghraifft. Rheolaeth syml o lefel Brevet des colleges i wneud i chi sefyll allan yn y byd proffesiynol.

Mae Prosiect Voltaire yn eich helpu i gael ardystiad Voltaire diolch i ddysgu ar-lein

Mae Projet Voltaire yn cynnig hyfforddiant cyflawn ar-lein iawn. Bydd yn ymddangos yn chwyldroadol i'r ddau ohonoch chi lenwi rhai bylchau, ond hefyd i gymryd cam yn ôl ar y cynnydd a wnaethoch. Bydd y cynnig hyfforddiant hwn heb ei debyg yn sicr yn eich cysoni â'r holl dermau mwyaf cymhleth o frawddegau. Gwneir popeth i'ch helpu i gael marc anrhydeddus yn y gystadleuaeth. Caiff pob cwrs ei bersonoli i asesu sgiliau sillafu pob myfyriwr yn unigol.

Mae Prosiect Voltaire yn cyfuno hyfforddiant addysgol cyflawn a gwarant o ragoriaeth mewn un cynnig. Argymhellir gan y sefydliad sy'n darparu'r tystysgrifau gwerthfawr ei hun, mae gan ei rhaglen hyfforddi enw da rhagorol yn y sector. Mae gan ddysgwyr yr holl offer sydd eu hangen arnynt i wella o ddydd i ddydd a dysgu pethau newydd drwy'r amser.

Prawf sillafu adnabyddus i roi hwb i'ch cyflogadwyedd

Nid sgiliau storïol yn unig yw gwybod rheolau sylfaenol teipograffeg neu allu adnabod pleonasm. Deallwch hyn na fyddant yn ddefnyddiol i chi dim ond i gael y Dystysgrif Voltaire. Bydd uwchraddiad syml yn caniatáu ichi yn anad dim gael sgôr uwch. Ac rydyn ni'n gwybod yn iawn y gall gwneud llai o wallau sillafu chwarae rhan bendant yn eich bywyd proffesiynol. Yn enwedig os ydych chi am ymgeisio am swydd yn fuan.

DARLLENWCH  Y ffordd orau i ysgrifennu llythyr proffesiynol yn dda 

Bydd y sgiliau iaith a gafwyd gyda chymorth Project Voltaire yn caniatáu ichi ychwanegu llinell ddiddorol iawn ar eich CV. Mewn unrhyw achos, nid oes amheuaeth y byddwch o reidrwydd yn elwa yng ngolwg recriwtwyr. Unwaith y bydd camgymeriadau anwes a chamgymeriadau acen neu ansoddeiriau annisgwyl, byddwch yn gallu creu argraff ar eich pennaeth nesaf. Mae'n sicr y bydd y gallu hwn yn cael ei hadeiladu gan eich gallu i wirio'r sillafu yn well na chywirydd awtomatig. Sgil allweddol a fydd yn rhoi'r cyfle i chi roi hygrededd yn syth i'r cwmni sydd wedi gwneud y penderfyniad doeth i'ch croesawu i'ch rhengoedd.