Print Friendly, PDF ac E-bost

Gall defnyddio rhestr bwled fod yn bwysig wrth wella darllenadwyedd testun a'i wneud yn haws ei ddeall. Felly, fe'i defnyddir yn aml pan fydd y paragraff yn rhy gymhleth neu'n rhy hir. Dyma sut mae'n caniatáu ichi restru amodau, rhestru enghreifftiau, ac ati. Yna codir problem ei ddefnydd. Mae'r atalnodi priodol a'r holl reolau y mae'n rhaid eu hystyried i'w fewnosod yn gywir yn hysbys.

Beth yw sglodyn?

Mae bwled yn symbol sy'n gadael i chi wybod eich bod chi'n symud o un elfen neu grŵp o elfennau i'r llall. Rydym yn gwahaniaethu rhwng bwledi sydd wedi'u rhifo ac eraill nad ydyn nhw. Gelwir y cyntaf hefyd yn fwledi archebedig a'r ail fwledi heb orchymyn.

Mewn rhestr fwled heb ei harchebu, mae pob paragraff yn dechrau gyda bwled. Amser maith yn ôl gostyngwyd y sglodyn i dash, ond heddiw mae llawer o ddyluniadau ar gael ichi, rhai yn fwy sobr na'r lleill. Mewn rhestr bwled wedi'i rhifo, rhaid i rif neu lythyr ragflaenu'r bwled dan sylw.

Fel arfer, defnyddir y rhestr bwled wedi'i rhifo i bwysleisio trefn y cyfrifiad. Er enghraifft, os yw rhestr bwled wedi'i rhifo yn rhestru amodau y mae'n rhaid eu bodloni i gael mynediad at ffolder, ni allwch ddechrau gydag unrhyw amod yn unig. Ar y llaw arall, pan nad yw'r rhestr wedi'i harchebu, tybir bod yr holl elfennau'n gyfnewidiol. Weithiau defnyddir pethau fel trefn yr wyddor i'w rhestru.

Y rheolau i'w dilyn

Mae rhestr bwled yn dilyn rhesymeg weledol. Felly, rhaid ei bod yn braf gweld ac yn anad dim yn gyson. Mae hyn yn wir hyd yn oed ar gyfer y rhestr bwled heb orchymyn. Mae cysondeb yn ymwneud ag elfennau penodol fel defnyddio'r un math o fwled mewn cyfrifiad, defnyddio'r un atalnodi a'r dewis o ddatganiadau o'r un natur. Yn wir, ni allwch ddefnyddio cyfnodau ar gyfer rhai elfennau a choma i eraill. Mae hefyd yn bwysig cyhoeddi'r rhestru gydag ymadrodd cyhoeddi y mae colon yn torri ar ei draws.

DARLLENWCH  Llunio llythyr cais am Symudedd Gwirfoddol Diogel

Mae bob amser yn y rhesymeg hon o gydlyniant gweledol na allwch ddefnyddio brawddegau o wahanol ffurf neu o amser gwahanol. Ni allwch hefyd gymysgu enwau a berfau yn y berfenw. Un tric fyddai ffafrio berfau gweithredu er anfantais i ferfau gwladol.

Yr atalnodi cywir

Mae gennych chi'r dewis rhwng sawl atalnod. Yn unig, bydd yn rhaid i chi sicrhau cysondeb. Dyma sut y bydd angen defnyddio'r priflythyren ar gyfer pob cyfrifiad os byddwch chi'n rhoi cyfnod ar gyfer pob elfen. Os dewiswch atalnod neu hanner colon, rhaid i chi ddefnyddio llythrennau bach ar ôl pob bwled a rhoi cyfnod ar y diwedd. Felly rydych chi'n dechrau brawddeg newydd gyda phriflythyren i barhau â'r paragraff neu ddechrau rhan newydd.

Yn fyr, os yw rhestr fwled yn caniatáu i'r darllenydd gael cyfeiriadau mewn testun hir, byddai'n anghyson peidio â pharchu rhai rheolau na fyddai darllenadwyedd yn cael eu tanseilio hebddynt.