Heddiw, yn y byd proffesiynol, sgil hanfodol sy'n cael ei esgeuluso'n aml yw "gwybod sut i ysgrifennu". Ansawdd a anghofir yn aml yn yr oes ddigidol.

Fodd bynnag, dros amser, rydym yn sylweddoli y gall y sgil hon wneud gwahaniaeth ar ryw adeg. Fel enghraifft, ystyriwch y cyfnewid hwn gyda HRD:

«Ar gyfer y recriwtio sydd wedi'i gynllunio heddiw, a ydych chi wedi dod o hyd i ymgeisydd?

- Fe wnaethon ni gynnal nifer o brofion ac yn y diwedd cawson ni ddau gystadleuydd gyda'r un cefndir bron, profiadau tebyg. Mae'r ddau ohonyn nhw ar gael i ddechrau yn y swydd newydd hon.

- Beth ydych chi'n mynd i'w wneud i benderfynu rhyngddynt?

- Nid yw'n gymhleth! Byddwn yn dewis pa un o'r ddau sydd â'r rhuglder ysgrifennu gorau.»

Mewn achos o amheuaeth, rhoddir blaenoriaeth i'r un sy'n ysgrifennu'r gorau.

Mae'r enghraifft uchod yn dangos yn dda iawn, sut y gall ysgrifennu fod yn anghymwys mewn proses recriwtio. P'un a ydych chi'n dda neu'n ddrwg mewn unrhyw ddiwydiant, mae profiad wedi dangos y gall cael ysgrifennu rhagorol arwain person i fachu ar rai cyfleoedd. Felly mae ansawdd ei ysgrifennu yn dod yn sgil unigryw. Elfen a all ddarparu cyfreithlondeb ychwanegol yng nghyd-destun llogi er enghraifft. Mae cwmni recriwtio yn tystio i hyn, gan nodi: " Gyda sgiliau cyfartal, llogwch yr un sy'n ysgrifennu'r gorau». Mae natur ysgrifennu ymgeisydd yn amlaf yn dangos y gofal y gall ei ddwyn i'w waith; nodwedd nad yw'n gadael recriwtwyr yn ddifater.

DARLLENWCH  Darganfod pŵer contractau

Meistrolaeth ysgrifennu: ased hanfodol

Mae ysgrifennu yn rhan bwysig o'r swydd, p'un a yw'n ysgrifennu e-bost, gohebiaeth, adroddiad, neu hyd yn oed ffurflen. Mae felly'n hwyluso'r broses o drefnu gweithrediadau o ddydd i ddydd. Yn ogystal, mae ysgrifennu'n rheolaidd mewn bywyd proffesiynol. Yn benodol post electronig, sy'n dod yn broses hanfodol o fewn unrhyw fusnes. Cyfarwyddebau rhwng yr hierarchaeth a'r cydweithredwyr neu gyfnewidiadau rhwng cwsmeriaid a chyflenwyr. Felly mae ysgrifennu'n dda yn sgil a ddymunir, hyd yn oed os mai anaml y mae'n ymddangos mewn systemau cyfeirio busnes.

Mae ysgrifennu yn achosi straen mawr i lawer ohonom. I wneud i'r anghysur hwn ddiflannu, gofynnwch y cwestiynau canlynol i'ch hun:

  • Oes gen i wybodaeth sylfaenol am ysgrifennu yn Ffrangeg mewn gwirionedd?
  • A yw fy ysgrifennu fel arfer yn ddigon manwl gywir a chlir?
  • A ddylwn i newid y ffordd rydw i'n ysgrifennu fy e-byst, adroddiadau a mwy?

Pa gasgliad y gallwn ei gymryd o hyn?

Mae'r cwestiynau a nodir uchod yn eithaf dilys. Mewn amgylchedd proffesiynol, disgwylir dau beth hanfodol amlaf wrth ysgrifennu.

Mae gennym ni, yn gyntaf, y ffurflen lle mae'n hanfodol rhoi sylw arbennig i'r ysgrifennu, yn yorthographe, ond hefyd itrefn syniadau. Felly, rhaid i bob un o'ch ysgrifau ystyried manwl gywirdeb ac eglurder heb anghofio cryno.

I orffen, y cynnwys eich bod ar gael i'ch cydweithwyr neu ysgrifennu â llaw uwch. Rhaid bod yn berthnasol. Nid yw'n fater o ysgrifennu er mwyn ysgrifennu ond i gael ei ddarllen a'i ddeall. Yn union fel chi, nid oes gan unrhyw un amser i wastraffu.