Άδεια μετ 'αποδοχών: έκτακτη κρατική ενίσχυση

Αυτή η εξαιρετική οικονομική βοήθεια για την κάλυψη της άδειας προορίζεται για εταιρείες των οποίων η κύρια δραστηριότητα περιλαμβάνει την υποδοχή του κοινού και των οποίων τα υγειονομικά μέτρα που έχουν λάβει το κράτος έχουν ως αποτέλεσμα:

την απαγόρευση υποδοχής του κοινού στο σύνολο ή μέρος της εγκατάστασής τους για συνολική περίοδο τουλάχιστον 140 ημερών μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020· ή απώλεια τζίρου που επιτεύχθηκε κατά τις περιόδους που κηρύχθηκε η κατάσταση έκτακτης ανάγκης υγείας τουλάχιστον 90% σε σύγκριση με εκείνη που σημειώθηκε κατά τις ίδιες περιόδους του 2019.

Το ύψος της ενίσχυσης ισούται, για κάθε εργαζόμενο και ανά ημέρα άδειας μετ’ αποδοχών που λαμβάνεται εντός του ορίου των 10 ημερών άδειας, στο 70% του επιδόματος άδειας μετ’ αποδοχών που σχετίζεται με ωρομίσθιο και περιορίζεται σε 4,5 ωριαίες κατώτατες αμοιβές.
Το ωριαίο ποσό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 8,11 ευρώ, εκτός από υπαλλήλους με σύμβαση μαθητείας και επαγγελματισμού.
Για να επωφεληθείτε από τη βοήθεια, πρέπει να στείλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά, προσδιορίζοντας τον λόγο για την προσφυγή σε εξαιρετική βοήθεια. Για να το κάνετε αυτό, εναπόκειται σε εσάς να ελέγξετε το "κλείσιμο" για τουλάχιστον 140 ημέρες