Αυτό το αποτύπωμα ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 21/01/2024.

Ο ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας είναι:

comme-un-pro.fr
.
Γαλλία
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 
Αριθμός τηλεφώνου:.

Ο νόμιμος εκπρόσωπος(οι) του comme-un-pro.fr:

Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. Γενικά

Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός συμβουλίου διαιτησίας καταναλωτών.

2. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία.