Έγγραφα που δόθηκαν στον υπάλληλο κατά την έξοδο από την εταιρεία

Όποια και αν είναι η μέθοδος καταγγελίας (παραίτηση, καταγγελία, απόλυση, λήξη συμβολαίου ορισμένου χρόνου κ.λπ.), πρέπει να παρέχετε στον υπάλληλό σας διάφορα έγγραφα κατά την έξοδο από την εταιρεία:

το πιστοποιητικό εργασίας · το πιστοποιητικό κέντρου απασχόλησης. Όπως και το πιστοποιητικό εργασίας, πρέπει να διατίθεται στον υπάλληλο. το υπόλοιπο οποιουδήποτε λογαριασμού: αυτό είναι το απόθεμα των ποσών που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο κατά τη λήξη της σύμβασης εργασίας του. Ο τελευταίος πρέπει να γράψει με το χέρι του τις λέξεις «Για το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού» ή «Καλό για παραλαβή των ποσών που συλλέγονται υπόκεινται σε είσπραξη» και να το υπογράψει και να το ημερομηνία · τη συνοπτική δήλωση αποταμίευσης εργαζομένων σε περίπτωση που αφορά η εταιρεία σας (Κώδικας Εργασίας, άρθρο L. 3341-7). Συνοπτική δήλωση αποταμίευσης εργαζομένων εμπλουτισμένη με νέες πληροφορίες

Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 2019 επισημαίνει ένα απόθεμα υποχρεωτικών ή προαιρετικών συμβάσεων επικουρικής σύνταξης που δεν εκκαθαρίστηκαν μετά την ηλικία των 62 ετών. Αυτό αντιπροσωπεύει 13,3 δισεκατομμύρια ευρώ.
Φαίνεται επίσης ότι αυτό το φαινόμενο της εκχώρησης συμβάσεων αυξάνεται με την αρχαιότητά τους. Το κύριο