Άτομα ευάλωτα στα σωρευτικά κριτήρια Covid-19: 2 για να επωφεληθούν από τη μερική δραστηριότητα

Οι ευάλωτοι υπάλληλοι που παρουσιάζουν κίνδυνο εμφάνισης σοβαρής μορφής μόλυνσης από Covid-19 μπορούν να τοποθετηθούν σε μερική δραστηριότητα εάν πληρούν 2 σωρευτικά κριτήρια.

Ένας από αυτούς τους όρους σχετίζεται με την κατάσταση της υγείας τους ή την ηλικία τους. 12 υποθέσεις επαναπροσδιορίστηκαν με διάταγμα της 10ης Νοεμβρίου 2020.

Ο εργαζόμενος δεν πρέπει επίσης να μπορεί να χρησιμοποιεί πλήρως την τηλεργασία, ούτε να επωφελείται από τα ακόλουθα ενισχυμένα μέτρα προστασίας:

την απομόνωση του σταθμού εργασίας, ιδίως με την παροχή μεμονωμένου γραφείου ή, ελλείψει αυτού, με ρύθμιση, ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος έκθεσης, ιδίως με την προσαρμογή των ωρών εργασίας ή τη δημιουργία υλικών προστασιών· ο σεβασμός, στον χώρο εργασίας και σε οποιοδήποτε μέρος όπου συχνάζει το άτομο κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του δραστηριότητας, των χειρονομιών ενισχυμένου φραγμού: ενισχυμένη υγιεινή των χεριών, συστηματική χρήση μάσκας χειρουργικού τύπου όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η φυσική απόσταση ή σε κλειστό περιβάλλον, με αυτό Η μάσκα αλλάζει τουλάχιστον κάθε τέσσερις ώρες και πριν από αυτή τη φορά εάν είναι υγρή ή υγρή. η απουσία ή...