Enne rikkumisest teataja üldise staatuse loomist Sapin 2 seadusega (L. nr 2016-1691, 9. detsember 2016), mis käsitleb läbipaistvust, korruptsioonivastast võitlust ja majanduslik), oli seadusandja juba kehtestanud teatavad eeskirjad töötajate kaitsmiseks, kes heas usus korruptsioonitegusid taunivad (Labor C., artikkel L. 1161-1, kehtetuks Sapin 2 seadusega), mis on tõsine oht rahvatervis või keskkond (C. trav., artikkel L. 4133-5, kehtetuks tunnistatud ka Sapin 2 seadusega) või faktid, mis tõenäoliselt kujutavad endast õiguserikkumist või kuritegu (C. trav., art. L. 1132-3-3).

See viimane kaitse lisati 2013. aastal (L. nr 2013-1117, 6. detsember 2013, mis käsitleb võitlust maksupettuste ning tõsise majandusliku ja rahalise kuritegevuse vastu) töökoodeksi peatükki, mis käsitleb diskrimineerimine: "ühtegi töötajat ei tohi sanktsioneerida, vallandada ega kohaldada otsest ega kaudset diskrimineerivat meedet […] selle eest, et ta on heas usus seostanud või tunnistanud õigusrikkumise või süüteoga seotud fakte. kuriteost, millest ta oleks oma ülesannete täitmisel teadlik saanud ”. Vaidluse korral niipea, kui isik esitab faktilisi asjaolusid, mis võimaldavad eeldada, et ta on seotud või ...