شرکتهایی که وقتی فعالیت خود را به طور کامل از طریق دورکار انجام می دهند ، کنترل آن توسط سازمان بازرسی کار انجام می شود و در صورت امتناع از اجرای این اقدام ، مجازات های شدیدی را به همراه دارند. اما وزارت کار تأکید بر آموزش به کارفرمایان سرسخت را در نظر دارد ، زیرا تحریم ها را تنها به عنوان آخرین چاره در نظر می گیرد.

کارمندان باید از راه دور تلفنی یکپارچه را به میزان "ممکن" برای محدود کردن شیوع بیماری کوید -19. وصیت نامه امانوئل ماکرون که در سخنرانی خود در تاریخ 28 اکتبر اعلام شد که از دو روز بعد در زندان است و در پروتکل بهداشتی رونویسی شده است ، همیشه رعایت نمی شود ، همانطور که در یک نظرسنجی نشان داده شده است که وزارت کار روز سه شنبه ، 10 نوامبر منتشر کرد به چندین رسانه از جمله پرونده خانوادگی.

طبق این مطالعه ، که وزارت مالیه آن را تأمین و به سفارش هریس اینتراکتیو انجام داده است ، در طول هفته 2 تا 8 نوامبر ، 52٪ از افراد شاغل مورد سوال نشان داده اند که آنها 100٪ در محل کار خود کار می کنند ، 18٪ گفتند اعلام کردند که از راه دور تلفنی یکپارچه را تمرین می کنند ، 18 درصد گفتند که از راه دور از راه دور کار می کنند و در حضور کار می کنند *. اما هنوز هم بود