دارندگان یک حساب آموزش شخصی (CPF) که مایل به استفاده از حساب خود برای آموزش در حرفه های دیجیتالی استراتژیک هستند ، اکنون می توانند یک بودجه مکمل دولتی.

به عنوان بخشی از طرح "فرانسوی فرانسوی" ، دولت تصمیم گرفته است که سیاستی را اجرا کند'' حقوق اضافی به عنوان بخشی از حساب آموزش شخصی (CPF) ، که می تواند از طریق "حساب آموزش من" بسیج شود.

در واقع تطبیق مهارت های افراد شاغل یکی از اجزای برنامه بهبودی است که به منظور تقویت رقابت چندین بخش که برای اقتصاد ملی استراتژیک هستند و بحران سلامت آنها را تضعیف کرده است ، در نظر گرفته شده است.

دولت با این بودجه از چه آموزشی حمایت می کند؟

قانون تطبیق تعریف شده برای هر دارنده CPF (کارمند ، جویای کار ، مشاغل آزاد ، و غیره) برای آموزش در زمینه دیجیتال در نظر گرفته شده است (مثالها: توسعه دهنده وب ، خالق و سرپرست اینترنت سایت ، تکنسین پشتیبانی کامپیوتر ، و غیره.).

اگر موجودی حساب برای پرداخت هزینه آموزش کافی نباشد ، مشارکت ایجاد می شودبه مبلغ مشارکت می تواند 100 مابقی باشد که باید در محدوده 1 یورو برای هر فایل آموزشی پرداخت شود. سهم دولت منحصر به سهم کمک کننده مالی دیگر یا دارنده آن نیست