مصوبه ای به تاریخ 21 آگوست 2019 ، با اجبار به شرکای اجتماعی برای مذاکره در سطح شاخه های حرفه ای توافق نامه ها ، تعیین صلاحیت های واجد شرایط برای سیستم ، روش های اجرای Pro-A را روشن می کند.
پس از انعقاد ، این توافق نامه ها به اداره کل کار ارسال می شوند و سپس با صدور حکمی که در روزنامه رسمی منتشر می شود ، به تمدید آنها ادامه می دهند.

برای یادآوری ، این برنامه افزودنی منوط به رعایت ضوابطی است که نشانگر تغییر قابل توجهی در فعالیت در بخش مورد نظر است. همچنین خطر فرسودگی مهارت های کارمندان توسط دولت در نظر گرفته می شود.
بسته به مقرراتی که در سطح شعبه مورد مذاکره قرار می گیرد ، پرداختن به کل یا بخشی از هزینه های آموزشی ، و همچنین هزینه های حمل و نقل و اسکان تحت عنوان Pro-A بر اساس Uniformation بر اساس یک مبلغ یکجا اگر قرارداد انشعابی که توسط وزارت کار تمدید شده است ، آن را پیش بینی کند ، OPCO می تواند در محدوده حداقل دستمزد ساعتی ، پاداش و هزینه های حقوقی و قراردادی کارکنان را در پوشش خود قرار دهد.

توجه: هنگامی که آموزش در زمان کار انجام می شود ، شرکت ملزم به حفظ ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  سیستم های اطلاعاتی ترکیبی و امنیت، بازگشت به واقعیت