• آشنایی با ویژگی های آموزش کارآموزی و وضعیت شاگرد، مزایا و معایب آن
  • آموزش و حرفه های قابل دسترسی از طریق کارآموزی را شناسایی کنید
  • درک کنید که چگونه یک کارآموز زندگی تجاری خود را با زندگی دانشجویی خود ترکیب می کند
  • قرارداد کارآموزی پیدا کنید

توضیحات:

هدف این MOOC کشف است امکانات ارائه شده توسط آموزش کارآموزی در آموزش عالیr این به تمام مؤلفه هایی مربوط می شود که این مسیر آموزشی را توسعه می دهند.

MOOC ها بسیاری را ارائه می دهند امکانات جهت گیری و برای کمک به دانش آموزان دبیرستانی و کالج کشف کنند مسیرهای آموزشی که آنها چندان به آن عادت ندارند، تا به شکستن بازتولید اجتماعی و گشودن میدان امکانات کمک کنند.

آموزش کارآموزی در آموزش عالی هنوز توسط دانش آموزان دبیرستانی، دانش آموزان و معلمان به طور یکسان درک نشده است. با این حال توسعه این مسیر آموزشی است یک موضوع حیاتی که به چندین مؤلفه مربوط می شود.

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  گفتگوهای سازنده با مشتریان خواستار ایجاد کنید