انسان از طریق تجربیات فراوان خود کشف کرده است که بهترین گونه های چوبی برای رفع هر یک از نیازهای او در مواد یا منابع انرژی کدامند.

اولین هدف این MOOC اتصال چوب به عنوان پارچه در درخت و چوب به عنوان یک ماده در زندگی انسان است. در تقاطع این دو جهان، آناتومی، یعنی ساختار سلولی قرار دارد که درک تقریباً تمام خواص چوب را ممکن می سازد.

آناتومی همچنین امکان شناسایی گونه های مختلف چوب را فراهم می کند و این دومین هدف MOOC است: یادگیری تشخیص چوب در دو مقیاس مختلف، مقیاس میکروسکوپ و مقیاس چشم ما.
اینجا بحث راه رفتن در جنگل نیست، اما در چوب.