چاپ دوستانه، PDF و ایمیل

اضافه کاری: بار اثبات مشترک

بار اثبات وجود اضافه کار فقط به عهده کارمند نیست. بار اثبات با کارفرما تقسیم می شود.

بنابراین ، در صورت بروز اختلاف بر سر وجود ساعات اضافه کار ، کارمند در حمایت از درخواست خود ، اطلاعات کافی دقیق در مورد ساعات پرداخت نشده ای را که ادعا می کند کار کرده ارائه می دهد.

این عناصر باید به کارفرما اجازه دهند تا با تولید عناصر خودش پاسخ دهد.

قضات دادگاه محکومیت خود را با در نظر گرفتن تمام عناصر تشکیل می دهند.

اضافه کاری: عناصر کاملاً دقیق

در دادگاهی در تاریخ 27 ژانویه 2021 ، دادگاه صلاحیت مفهوم "عناصر دقیق کافی" که کارمند تولید می کند را روشن کرد.

در پرونده تصمیم گیری شده ، کارمند به ویژه درخواست پرداخت اضافه کاری کرد. برای این کار ، او بیانیه ای از ساعات کاری را ارائه داد که به گفته وی در دوره مورد بررسی تکمیل شده است. این تعداد روز به روز ، ساعات سرویس و پایان خدمت و همچنین قرارهای شغلی آن با ذکر فروشگاه بازدید شده ، تعداد ساعات روزانه و کل هفته ذکر شده است.

کارفرما هیچ اطلاعاتی در پاسخ به اطلاعات تولید شده توسط کارمند ارائه نکرده است ...

ادامه مقاله در سایت اصلی را ادامه دهید

READ  حق هشدار نماینده ستاد: تعیین محدوده میدان عمل