این Mooc توسط انجمن Class'Code و Inria تولید شده است.

در زمانی که گذار زیست محیطی اغلب با گذار دیجیتالی همخوانی دارد، در مورد تأثیرات زیست محیطی فناوری دیجیتال چطور؟ آیا دیجیتال راه حل است؟

تحت پوشش مجازی سازی و غیر مادی سازی، در واقع یک اکوسیستم کامل است که انرژی و منابع تجدیدناپذیر را مصرف می کند و با سرعت بالایی در حال گسترش است.

در حالی که نزدیک به 50 سال طول کشیده است تا اندازه گیری تغییرات آب و هوا، تثبیت شاخص ها و داده ها انجام شود، اما به یک اجماع رسیده است که امکان اقدام را فراهم می کند.

از نظر دیجیتال کجا هستیم؟ چگونه در اطلاعات و سخنان بعضا متناقض راه خود را پیدا کنیم؟ به چه اقداماتی باید تکیه کرد؟ چگونه از هم اکنون شروع کنیم تا برای دیجیتالی مسئولانه تر و پایدارتر عمل کنیم؟